Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

ver2

VERB MODEL
v intr
1 veure-hi. Tienen ojos y no ven, tenen ulls i no hi veuen. No veo nada, no hi veig gens.

v tr
2 veure. Ver una cosa, veure una cosa. No veo nada, no veig res.
3 [darse cuenta, percibir, entender] veure. Veo que no ha llegado, veig que encara no ha arribat.
4 [visitar a alguien] veure.
5 [el mdico] visitar, veure.
6 mirar, veure, examinar. He visto tus documentos, he mirat els teus documents.
7 veure. Como hemos visto esta maana, tal com hem vist aquest mat.
8 [procurar] veure, mirar.
9 dr entendre en, conixer de. Ver una causa, entendre en una causa.
10 a ms ver (o hasta ms ver) a reveure.
11 a ver a veure, vejam.
12 a ver si a veure si, vejam si. A ver si hay agua, a veure si hi ha aigua.
13 como si lo viera com si ho veis.
14 darse a (o dejarse) ver deixar-se veure.
15 deje que vea deixeu-m'ho veure.
16 dgame a ver a veure (o vejam), digueu.
17 eso est por ver (o eso habr que verlo) aix s a reveure, aix caldr veure-ho.
18 habra que ver que fora bo de veure que.
19 hay que ver! [protesta] ja est b!, quina barra!
20 hay que ver! [admiracin] du-n'hi-do. Hay que ver la gente que hay!, du-n'hi-do, quina gentada!
21 hay que verlo para creerlo cal veure-ho per a creure-ho.
22 mire a ver a veure (o vejam), proveu-ho.
23 no hay quien te vea no hi ha manera de veure't.
24 no poder ver a uno fam no poder veure alg.
25 nos vemos! fam a reveure!, fins ara!
26 no tener nada que ver con no tenir res a veure amb.
27 no veas fig i fam [figrate] no ho vulguis saber. No veas lo que le espera!, no ho vulguis saber, all que li espera! Tiene un piso que no veas!, no ho vulguis saber, quin pis t
28 no ver ni jota (o no ver tres en un burro) [ser miope] no veure un bou a tres passes.
29 nunca he visto tal cosa (o cosa igual) mai no he vist res de semblant.
30 por lo que veo (o por lo que se ve, o por lo visto) segons es veu (o segons que es veu).
31 que no veo fig i fam que no m'hi veig. Tengo un hambre que no veo, tinc una fam que no m'hi veig.
32 ...que no veas fam ...que du-n'hi-do.
33 quin te ha visto y quin te ve! fam qui t'ha vist i qui et veu!, qui ho hauria dit!
34 tener que ver en tenir-hi cosa (o alguna cosa) a veure amb.
35 te veo venir fig i fam et veig les intencions, et veig a venir.
36 vamos a ver a veure.
37 ver de [probar] mirar de.
38 veremos (o ya veremos) ja ho veurem.
39 verlas venir fig i fam veure-les a venir.
40 ya veo ja ho veig, ara ho veig.
41 ya vers ja ho veurs.
42 ya ves, ya ve usted ja veus, ja ho veieu.
43 y si te he visto no me acuerdo fam [persona] fa veure que no em coneix.
44 y si te he visto no me acuerdo fam [cosa] i ja l'has vist prou.

v pron
45 veure's.
46 tmer intr. Me veo que se ha dejado el grifo abierto, temo que s'hagi oblidat l'aixeta oberta.
47 vase pgina... vegeu pgina...
48 verse a la legua (o de lejos) fig veure de lluny.
49 verse en veure's en, trobar-se en. Verse en un apuro, veure's en un comproms.
50 vrselas con uno fig veure's amb alg.
51 vrselas y deserselas [pasarlas negras] veure's negre.
52 visto que... [en vista de que] vist que..., en vista que..., ats que...
Enciclopdia Catalana
Abreviacions