Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

dit

m
1 anat dedo.
2 [d'un guant] dedo.
3 [mesura] dedo.
4 a dos dits de [molt a la vora de] a dos dedos de. S'aturà a dos dits del precipici, se paró a dos dedos del precipicio.
5 alçar (o aixecar) el dit [alçar el braç] alzar (o levantar) el dedo.
6 assenyalar algú amb el dit fig señalar a uno con el dedo.
7 comptar amb els dits contar con los dedos.
8 dit anular (o de l'anell) dedo anular.
9 dit assenyalador (o apuntador, o índex, o saludador, o mestre) dedo índice.
10 dit auricular (o petit, o menut, o menovell, o menuell, o gorrí) dedo meñique (o pequeño, o auricular).
11 dits com botifarres (o com botifarrons) dedos como morcillas.
12 dit del mig (o mitger, o llarg, o del cor, o llépol) dedo cordial (o de en medio, o del corazón).
13 dit de través (o través de dit) [mesura] dedo. Hi ha un dit de través de neu, hay un dedo de nieve.
14 dit gros (o polze) [polze] dedo gordo.
15 donaria un dit de la mà (o de la mà dreta) per [desitjar molt una cosa] daría un dedo de la mano por.
16 dos (o quatre) dits dos dedos. Dos dits de vi, dos dedos de vino.
17 el dit de Déu [el poder de Déu] el dedo de Dios.
18 ésser llarg de dits (o tenir els dits llargs) tener las manos largas.
19 fer córrer els dits [furtar] echar el guante a algo.
20 ficar (o posar) els dits a la boca a algú fig i fam meterle a alguien los dedos en la boca.
21 fica't els dits al cul! (o al nas!) vulg ¡tócate las narices!
22 llepar-se'n els dits fig chuparse los dedos.
23 mamar-se el dit fig [ésser ingenu] chuparse el dedo.
24 marcar els cinc dits a la cara fig i fam [d'algú] cruzar la cara a alguien.
25 mossegar-se els dits [estar impacient] estar en ascuas.
26 mossegar-se'n els dits [penedir-se d'alguna cosa] morderse las manos.
27 nomenar a dit nombrar a dedo.
28 no moure un (o ni un) dit per fig i fam no mover un dedo por.
29 no saber quants dits (o els dits que) té a la mà fig i fam [ésser curt d'enteniment] no tener dos dedos de frente.
30 no tenir dos dits de front (o de seny, o d'enteniment) (o no veure-hi dos dits de lluny) fig i fam no tener dos dedos de frente.
31 no veure's una cosa als dits fig i fam [una mercaderia] quitarla de las manos. El pa, no se'l veuen als dits, el pan, se lo quitan de las manos.
32 picar els dits a algú fig i fam darle en los nudillos a alguien.
33 picar-se (o agafar-se, o cremar-se) els dits fig i fam [en un afer comercial] pillarse los dedos.
34 poder-se comptar amb els dits de la mà fig i fam poderse contar con los dedos de las manos.
35 posa-li (o fica-li) el dit a la boca! (o a la boca a veure si mossega!) fig i fam métele el dedo en la boca.
36 posar (o plantar, o estampar) els cinc dits a la cara d'algú (o omplir la cara de dits a algú) cruzar la cara, poner a uno los cinco dedos en la cara.
37 prendre una cosa dels dits quitar algo a alguien de las manos.
38 si li'n doneu com el dit, se'n pren (o se'n prendrà, o se n'agafa, o se n'agafarà) com la mà (o com el braç) tomarse libertades.
39 tenir bons dits (o tenir dits) ser un manitas, tener manitas de plata.
40 tombar (o fer caure, o tirar a terra) amb un dit derribar con un dedo.
41 untar-se els dits [robar] ensuciarse las manos.
42 voler (o demanar) dits requerir manitas (o manos de plata).
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions