Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

poder2

m. [LC] Facultat que posa en estat de fer alguna cosa. Usar algú malament del seu poder. Està en el seu poder de fer això i molt més.
m. [LC] per ext. L'imant té el poder d'atraure el ferro.
[LC] fer el seu poder Fer tots els possibles. Ella fa el seu poder d'entendre't.
[ECT] poder adquisitiu Quantitat de béns o de serveis que hom pot adquirir amb una determinada quantitat de diners.
[LC] poder discrecional Facultat de decidir segons l'apreciació personal.
[BO] [AGA] [AGF] poder germinatiu Aptitud que té una llavor per a germinar.
m. [FIF] [QU] [LC] poder absorbent Capacitat d'absorció.
[FIF] [QU] poder calorífic Quantitat de calor que es desprèn en la combustió d'una unitat de massa d'un combustible.
[FIF] poder de definició Capacitat d'un objectiu de reproduir els detalls d'una imatge.
[FIF] poder de les puntes Propietat que posseeixen els cossos acabats en una punta metàl·lica, consistent a deixar fluir les càrregues elèctriques i neutralitzar qualsevol cos electritzat pròxim a la punta.
[FIF] [QU] poder de resolució Poder resolutiu.
[FIF] [QU] poder de transmissió Transmissivitat .
[FIF] [QU] poder dispersiu Característica d'un medi transparent a la radiació electromagnètica.
[FIF] [QU] poder emissiu Emissivitat .
[FIF] poder emissiu total Energia total radiada per un cos calent per unitat de temps i de superfície.
10  [QU] [FIF] poder polaritzador Capacitat d'un ió o d'una molècula asimètrica de provocar la polarització d'un ió de signe contrari o d'una altra molècula.
11  [FIF] [QU] poder refringent Transmissivitat relativa a la refracció d'una ona que travessa la superfície de separació de dos medis.
12  [FIF] [QU] poder resolutiu Capacitat d'un procediment qualsevol d'observació o de mesura i dels procediments químics analítics en particular, de distingir entre dos valors pròxims de la quantitat mesurada.
13  [FIF] poder rotatori En una substància òpticament activa, gir angular que experimenta el pla de polarització de la llum en travessar-ne la unitat de gruix.
14  [FIF] poder separador Característica d'un sistema òptic que determina la distància mínima que hi ha d'haver entre dos punts perquè, en observar-los a través del sistema, hom els pugui veure separats.
m. pl. [LC] [AD] [DR] Dret o capacitat jurídica d'obrar per altri, i l'instrument o acta en què consta aquest dret. Tenir poders d'ambaixador. Revestit de plens poders.
m. [LC] [PO] Domini que hom té sobre algú o sobre alguna cosa. Els països europeus que estaven sota el poder dels turcs.
m. [PO] [AD] Autoritat de qui governa l'Estat. Conquerir el poder. Arribar al poder. Conservar, abandonar, el poder.
m. [LC] [PO] [DR] Conjunt de forces d'un estat, especialment les militars. Poder militar. El poder del Regne Unit.
m. [PO] [DR] Conjunt de funcions de l'Administració pública amb vista a dictar, executar i interpretar lleis, a dirigir l'administració del benestar públic i a sostenir l'ordre públic. Poder legislatiu, executiu, judicial.
m. [RE] per ext. El poder temporal, espiritual, dels papes.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions