Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6603/3

Títol

Concordança del participi amb el pronom de complement directe 

'les agulles, les hem perdudes' o 'les agulles, les hem perdut'? 

Resposta

Hi ha temps verbals compostos que estan formats per l'auxiliar haver i un participi, que és una forma no personal que pot presentar flexió de gènere i nombre. 

Generalment, el participi d'aquests temps compostos sol concordar amb un nom o amb alguns pronoms febles en els casos següents:

1. Quan el complement directe del temps compost és el pronom feble en, el participi pot concordar amb el nom representat pel pronom. Per exemple:

—Qui s'ha acabat les llaminadures? —Jo només n'he menjada una!

2. Quan la forma verbal composta porta un complement directe que és un pronom feble de tercera persona (laels i les), sol haver-hi concordança, especialment en els registres formals. Per exemple:

La proposta de redacció no l'hem acabada en el termini previst.—On heu deixat els papers? —No els hem vistos.
—On teniu les agulles? —Les hem perdudes.

Cal tenir en compte que de vegades el temps compost forma part d'una perífrasi. En aquests casos, també se sol fer la concordança quan el participi correspon a un d'aquests verbs: volerdeurepodersaberferdeixargosarhaver de. Per exemple:

La feina, no l'han poguda acabar.

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions