Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6707/2

Títol

Criteris de redacció del currículum 

Resposta

Definició

El currículum és un document que conté la informació personal i els mèrits acadèmics i professionals d'una persona que sol·licita un lloc de treball, una plaça, l'obtenció d'un premi, etc.

Criteris generals de redacció


La redacció del currículum ha de ser neutra, sense valoracions personals o subjectives. Cal que sigui un text complet però breu, clar, precís, esquemàtic i sense redundàncies. No s'hi ha d'usar cap tractament personal, i no hi sol haver formes verbals o hi són molt escasses.

Convé que el contingut i l'estructura del currículum s'adaptin a la finalitat amb què es presenta, a les característiques o el perfil que es demanen en el concurs o la convocatòria en els quals vulgui participar l'autor del currículum. Aquesta adaptació comporta l'exclusió de determinades dades i un grau més elevat de precisió quant a les dades pertinents o més rellevants en cada cas.

Sovint es presenta amb una sol·licitud o amb una carta de presentació, per especificar la plaça a què s'aspira, per destacar la idoneïtat com a candidat o per detallar les dades de contacte d'algunes persones per poder donar-ne referències. També és possible que, quan les circumstàncies ho exigeixin o ho facin aconsellable, el currículum s'acompanyi de les fotocòpies dels documents acreditatius de les dades que s'hi expliciten.

La paraula currículum ja apareix al diccionari adaptada al català. Per tant, s'escriu amb accent sobre la i i fa el plural currículums. L'expressió llatina curriculum vitae té el mateix sentit, no porta accent, s'ha d'escriure amb cursiva i la seva forma de plural és curricula.

Estructura i continguts

Les característiques i el contingut de cada una de les parts del currículum són els següents:

1. Dades personals

S'hi fa constar tota la informació necessària per identificar i localitzar ràpidament el candidat: nom i cognoms, adreça (carrer, número, codi postal, localitat), telèfon, correu electrònic, lloc i data de naixement (població, dia, mes, any), document d'identitat, i altres dades que es puguin considerar necessàries.

2. Educació i formació

S'hi presenta la trajectòria acadèmica, amb els estudis realitzats i les titulacions obtingudes: dates (se sol començar pel més recent i es va afegint, a part, la mateixa informació per a cada curs realitzat), organització en la qual s'ha rebut l'educació o formació i títol de la qualificació obtinguda. Normalment s'ometen les titulacions inferiors perquè s'han de considerar necessàries per haver pogut obtenir la superior.

3. Experiència professional

S'hi especifiquen les activitats professionals que s'han desenvolupat, amb les dades corresponents: dates (se sol començar pel més recent i es va afegint, a part, la mateixa informació per a cada lloc ocupat), nom i adreça de la persona contractant, tipus d'empresa o sector, lloc o càrrec ocupat, principals activitats i responsabilitats.

4. Capacitats i aptituds

S'hi especifiquen les capacitats i aptituds personals (adquirides al llarg de la vida i la carrera educativa i professional), socials (per exemple, conviure i treballar en entorns multiculturals, en llocs on la comunicació és important i en situacions on el treball en equip és essencial), organitzatives (per exemple, coordinació i administració de persones, projectes, pressupostos), tècniques (amb ordinadors, tipus específics d'equips, de maquinària), artístiques (música, escriptura, disseny), etc.

5. Idiomes

S'hi fa constar la llengua materna i altres idiomes que es dominen. Es valora el nivell de cada idioma (excel·lent, bo, bàsic). També es pot distingir, excepte en el cas de la llengua materna, entre la lectura, l'escriptura i l'expressió oral i valorar cadascun d'aquests aspectes.

6. Informació addicional

S'hi inclou qualsevol altra informació que pugui ser interessant per al lloc a què s'aspira: disponibilitat de viatjar, permís de conducció, vehicle propi, associacions a què es pertany, persones de contacte, etc.

7. Datació

El document s'acaba amb la data de tancament de les dades incloses en el currículum (població, dia, mes, any). Opcionalment, la datació pot anar precedida de la signatura.  

Classificació

Categoria
Convencions .Disseny de documents
Abreviacions