Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

principi

m. [LC] Començament . Bon principi d'any! Tots els principis són dificultosos. Donà principi al seu discurs amb unes paraules de benvinguda. Des del principi a la fi. Al principi no l'entenia.
[LC] de bon principi loc. adv. Des del començament.
m. [LC] Origen, allò de què una cosa procedeix. Un principi d'error.
m. [LC] Substància primordial, fonamental. Abans hom creia que hi havia en els cossos principis de calor i fred, de sequedat i humitat.
m. [QU] Constituent essencial o característic que confereix a una substància les seves propietats específiques. Un principi tòxic. El principi actiu d'un fàrmac.
m. [FS] [FIF] Veritat fonamental, axioma, postulat. Els principis d'una doctrina.
[LC] [FS] principi de contradicció Principi segons el qual no es pot afirmar i al mateix temps negar un mateix predicat d'un mateix subjecte des del mateix punt de vista.
[FS] principi del terç exclòs Principi en virtut del qual de dues proposicions una és necessàriament vera i l'altra falsa, sense tercera possibilitat.
m. [FIF] Enunciat d'un procés físic suportat per un raonament lògic que és considerat origen de tots els fenòmens que són derivats d'aquell procés físic. El principi d'Arquimedes.
[FIF] primer principi de la termodinàmica Principi segons el qual la variació de l'energia interna d'un sistema és igual al treball extern fet sobre aquest sistema més la calor absorbida per aquest.
[FIF] principi de correspondència Principi de la mecànica quàntica formulat per Bohr segons el qual les propietats de la teoria clàssica han de retrobar-se a la mecànica quàntica en el límit de nombres quàntics elevats.
[FIF] principi de dualitat Principi de la mecànica quàntica segons el qual tota forma de matèria o d'energia es pot presentar com a ona o com a corpuscle, segons el tipus d'experiment a què se la sotmeti.
[FIF] principi d'exclusió Principi de la mecànica quàntica segons el qual, en un sistema físic, no hi pot haver dos fermions en el mateix estat quàntic.
[FIF] principi d'indeterminació [o principi d'incertesa] Principi de la mecànica quàntica segons el qual el producte de les imprecisions en les mesures simultànies del moment lineal i de la posició d'una partícula, o d'altres parells de magnituds conjugades com ara el temps i l'energia, no pot ésser inferior a la constant de Planck dividida per 2π.
[FIF] principi de la mínima acció Principi de mecànica que estableix que el moviment d'un sistema mecànic és efectuat sempre de manera que la integral de l'acció al llarg de la trajectòria és mínima.
[FIF] segon principi de la termodinàmica Principi segons el qual les transformacions que poden tenir lloc en un sistema aïllat són aquelles en què l'entropia del sistema augmenta o roman constant.
m. [LC] [PO] [DR] principi d'autoritat Principi que admet la necessitat d'una autoritat sobirana.
[DR] [AD] principi de legalitat Principi segons el qual tot acte jurídic dels òrgans de l'Estat ha d'ésser sotmès a lleis anteriors.
[PO] principi de nacionalitat Principi polític segons el qual els col·lectius amb consciència nacional tenen dret a disposar d'un estat propi.
[DR] [AD] principis generals del dret Normes jurídiques de caràcter general que informen el món jurídic d'una determinada comunitat, que no estan necessàriament formulades per escrit i que hom pot invocar davant els tribunals en defecte de llei i costum.
m. [LC] [FS] Regla de conducta. Un principi de moral. Un home sense principis. No té principis.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions