Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6987/1

Títol

formes dobles 

ús no sexista del llenguatge 

Resposta

Les formes dobles són un recurs visibilitzador que consisteix a repetir els noms i/o els adjectius en tots dos gèneres gramaticals. Aquest recurs permet fer visibles les dones, sobretot en les referències genèriques a professions, oficis, càrrecs o funcions. Es pot aplicar de dues maneres: amb les formes senceres (el director o la directora) i amb les formes abreujades (benvolgut/uda). 

Pel que fa a les formes senceres, i amb la voluntat de precisar o emfasitzar, es pot dir, per exemple:

Truqui al seu metge o metgessa d'urgències.
El tècnic o tècnica d'inserció laboral és una figura clau en el procés de recerca de feina.

Per fer referència a col·lectius que representen tant homes com dones, es poden fer servir les formes dobles si hi ha la voluntat de precisar o d'emfasitzar. Per exemple:

Cavall Fort, revista per a nens i nenes.
Com cada any, l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes s'encarregarà de la reutilització dels llibres de text.

Cal tenir en compte, però, que s'han de prioritzar recursos que no comporten l'ús de formes dobles i limitar-les als casos en què es vulgui fer visibles les dones.

 

Pel que fa a les formes abreujades, el seu ús només és adequat en textos breus o esquemàtics, com ara taules, llistes o gràfics. El recurs més usual i més recomanable a l'hora de fer servir les formes dobles abreujades és la barra inclinada. Per exemple:

Sr./Sra.:
demagog/a
directiu/iva

En el cas de termes compostos que designen professions, oficis i càrrecs, s'utilitzen formes dobles per a tots els elements de la denominació. Per exemple:

animador/a esportiu/iva
arquitecte/a tècnic/a

En els altres casos, si hi ha articles i adjectius que han de concordar amb el substantiu, es pot fer servir la forma doble únicament per al substantiu:

el traductor/a (en comptes de el/la traductor/a)
notícies per als usuaris/àries afectats (en comptes de notícies per als/per a les usuaris/àries afectats/ades)

Cal remarcar que en textos llargs no es recomana l'ús de formes dobles abreujades amb barra perquè dificulta la lectura.

 

Classificació

Categoria
Convencions .Ús no sexista
Abreviacions