Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6704/3Darrera versió: 11.08.2014

Títol

formes dobles abreujades: partició 

ús no sexista del llenguatge 

Resposta

Les denominacions abreujades es poden formar escrivint la terminació femenina després d'una barra inclinada. Tot i que hi ha diferents sistemes per establir quina ha de ser aquesta terminació, es recomanen les pautes següents: 
 1. Si la forma masculina no té cap marca i la femenina acaba en -a, es pot escriure una a després de la barra:

  animador/a 
  demagog/a 

 2. També es pot escriure una -a després de la barra si el femení acaba en -a i el masculí acaba en -e o en -o:

  sogre/a

  monjo/a 

 3. Quan la forma femenina té la terminació -essa, s'escriu aquesta terminació després de la barra: 

  alcalde/essa
  metge/essa 

 4. Si la forma femenina i la masculina presenten diferències ortogràfiques que no consisteixen només a afegir o canviar una vocal, s'ha d'escriure la terminació femenina des de la vocal tònica inclusivament: 

  beneficiari/ària 
  delegat/ada 
  directiu/iva 
  peruà/ana 
  ballarí/ina 
  filòleg/òloga 

 5. Quan, seguint els criteris anteriors, l'estalvi d'espai no és significatiu, s'escriuen les dues formes senceres:

  ranci/rància

  llec/llega

Pel que fa a les denominacions dobles en plural, el criteri que es proposa és escriure la terminació del femení plural a partir de la vocal tònica:

advocats/ades
interins/ines
psicòlegs/òlogues


 

Classificació

Categoria
Convencions .Ús no sexista
Abreviacions