Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

punto

m
1 [seal] punt.
2 gram [signo ortogrfico] punt.
3 med [de sutura] punt.
4 [del fusil] mira f.
5 [costura] punt. Punto de cadeneta, punt de cadeneta.
6 [gnero de punto] punt. Una chaqueta de punto, una jaqueta de punt.
7 [medida tipogrfica] punt, punt tipogrfic.
8 [lugar] punt, indret, lloc. Esto pas en un punto de la Costa Brava, aix s'esdevingu en un punt de la Costa Brava.
9 [en un tejido] punt. Coger los puntos de una media, collir els punts d'una mitja.
10 [de coches de alquiler] parada f.
11 [naipes, dados, exmenes, juegos, etc] punt. Un partido a cincuenta puntos, un partit a cinquanta punts.
12 fig punt, punta f. Un punto de dulce, de salado, un punt de dol, de salat.
13 [estado adecuado] punt. El arroz est en su punto, l'arrs est al punt.
14 [fase, estado] punt. El asunto est en su punto crtico, l'afer est en un punt crtic.
15 [aspecto] punt. El punto capital de la cuestin, el punt capital de la qesti.
16 [de una conferencia, escrito] punt.
17 fs punt. Punto de ebullicin, punt d'ebullici.
18 [puntillo] punt, amor propi.
19 [en los juegos de azar] punt.
20 ms punt.
21 al punto [enseguida] a l'instant, a l'acte, de seguida.
22 a punto [con oportunidad] a punt. Vienes a punto: comers con nosotros, vens a punt: dinars amb nosaltres.
23 a punto [preparado] a punt. La comida ya est a punto, el dinar ja s a punt.
24 a punto [en su punto] al punt. Puesta a punto, posada al punt.
25 a punto de a punt de.
26 a punto de caramelo al punt de caramel.
27 a punto fijo amb certesa, amb seguretat.
28 bajar el punto a una cosa fig moderar, temperar una cosa.
29 calzar muchos (o pocos) puntos fig calar molts (o pocs) punts.
30 coger los puntos [de una media] collir els punts.
31 dar en el punto fig [acertar] tocar-hi de mig a mig (o de ple).
32 de medio punto arquit de mig punt.
33 de todo punto totalment, absolutament, completament. Esto es de todo punto inadmisible, aix s totalment inadmissible.
34 en punto en punt. Lleg a las siete en punto, va arribar a les set en punt.
35 en su punto al punt. El arroz est en su punto, l'arrs est al punt (o t el punt).
36 hacer punto fer mitja.
37 hasta cierto punto fins a cert punt.
38 hasta tal punto que fins al (o a un) punt que.
39 no perder punto fig no deixar escapar res (o cap detall).
40 poner a punto posar al punt.
41 poner en su punto fig i fam posar al punt.
42 poner los puntos a algo fig anar darrere d'alg o d'alguna cosa. Poner los puntos a la hija del director, anar darrere la filla del director.
43 poner los puntos sobre las es fig i fam posar els punts sobre les is.
44 poner punto final a fig i fam fer creu i ratlla.
45 por puntos [en boxeo] per punts. Ganar, perder por puntos, guanyar, perdre, per punts.
46 punto cardinal punt cardinal.
47 punto crtico punt crtic.
48 punto de alumbrado punt d'enllumenat.
49 punto de apoyo punt de suport.
50 punto dbil (o flaco) flaca, flac.
51 punto de costado med mal de costat.
52 punto de cruz punt de creu.
53 punto de enchufe punt d'endoll.
54 punto de fbrica constr punt de fbrica.
55 punto de fuga art punt de fuga.
56 punto de honra punt d'honor.
57 punto de luz punt de llum.
58 punto de mira punt de mira.
59 punto de nieve [de la clara de huevo] punt de neu.
60 punto de partida punt de partida.
61 punto de penalti punt de penal.
62 punto de referencia punt de referncia.
63 punto de vista punt de vista. Le pidieron que expusiera su punto de vista, li demanaren que exposs el seu punt de vista.
64 punto en boca! fig muts i a la gbia!
65 punto menos que gaireb, quasi. Punto menos que imposible, gaireb impossible.
66 punto muerto punt mort.
67 punto por punto fil per randa, amb tots els ets i uts.
68 punto y aparte [escritura] punt i a part (o a cap).
69 punto y aparte fig figues d'un altre paner, tota una altra histria. Esto ya es punto y aparte, aix ja sn figues d'un altre paner.
70 punto y coma punt i coma.
71 puntos suspensivos gram punts suspensius.
72 sacar de puntos [una escultura] treure de punts.
73 ser un punto filipino fig sser un bon punt.
74 subir de punto una cosa augmentar, crixer. Mi indignacin subi de punto al ver..., la meva indignaci va augmentar en veure...
Enciclopdia Catalana
Abreviacions