Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

radi1

m. [MT] Segment rectilini que va des del centre d'un cercle, d'una esfera, a qualsevol punt de la circumferència del cercle, de la superfície de l'esfera. El radi és un semidiàmetre.
m. [MT] Longitud d'aquest segment.
[MT] [FIF] radi de curvatura d'una línia en un punt donat Radi del cercle osculador.
[MT] [FIF] radi vector Segment rectilini que va des d'un punt fix de referència, el pol o centre, a un punt variable.
m. [TRG] Raig d'una roda.
m. [FIF] radi de gir En l'estudi de la rotació d'un cos entorn d'un eix, distància de l'eix a un punt tal que, si hom hi concentra tota la massa del cos, el moment d'inèrcia del cos respecte a l'eix no varia.
[QU] radi covalent Distància característica de cada element, en un tipus particular d'hibridació, definida com la meitat de la distància interatòmica en un compost binari homonuclear covalent.
[QU] radi iònic En una estructura iònica, radi de l'esfera en el centre de la qual és situat l'ió, que conté, en primera aproximació, la totalitat de la seva càrrega.
[QU] radi metàl·lic En una estructura metàl·lica, radi de l'esfera que es pot assimilar a un àtom metàl·lic.
m. [OP] radi hidràulic En un canal, quocient de la secció d'aigua i del perímetre mullat.
m. [LC] Espai circular definit pel seu radi. En un radi de 5 quilòmetres. Radi d'acció d'un submarí. Radi d'activitat comercial.
m. [BO] Pedicel d'una umbel·la que sosté una flor o una umbèl·lula.
[BO] [BI] radi medul·lar Banda radial de teixit parenquimàtic de l'arrel i la tija de les plantes, situada entre els feixos conductors.
m. [LC] [ZOA] Os que, ensems amb el cúbit, forma l'avantbraç.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions