Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

cert -a

adj
1 [que és veritat] cierto -ta. El que ens havien dit era cert, lo que nos habían dicho era cierto.
2 [segur] cierto -ta. Aquest fet és tan cert com el sol que ens il·lumina, este hecho es tan cierto como el sol que nos ilumina.
3 [determinatiu] cierto -ta. No rebaixar-se a parlar amb certes persones, no rebajarse a hablar con ciertas personas.
4 [una mena de] cierto -ta, algo de, poco de. Un color indefinible que té un cert to blau, un color indefinible que tiene algo (o un poco) de azul.
5 [que té per ver] cierto -ta, seguro -ra.
6 del cert de cierto, con seguridad.
7 el cert és que... lo cierto es que...
8 és cert que no hay duda de que.
9 és tan cert com tu i jo ara som aquí es tan cierto como que estamos aquí tú (o usted, etc) y yo.
10 no és cert no es cierto.
11 saber del cert saber de cierto (o con seguridad, o de fijo).
12 tenir per cert tener por cierto (o por seguro).
13 un cert un cierto, un tal. Ha vingut un cert Joan, ha venido un cierto Juan.

adv
14certament
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions