Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

largo -ga

adj
1 llarg -a. Una carretera muy larga, una carretera molt llarga.
2 [persona alta] llarg -a.
3 fig [liberal] generós -osa.
4 fig [extenso] llarg -a. Una conferencia larga, una conferència llarga.
5 fig [astuto] que la sap llarga. Eres muy largo, la saps molt llarga.
6 pl fig [prolongados] llargs -gues, molts -tes. Largas temporadas, llargues temporades.
7 fig llarg -a, bo -ona, de rellotge. Una hora larga, una hora llarga.
8 fig [rato, tiempo] molt -a, bo -ona. Te he estado esperando largo rato, t'he esperat molta (o una bona) estona.
9 fig llarg -a, ben comptat -ada. Llegaron dos millones largos de pasajeros, arribaren dos milions llargs de passatgers.
10 gram llarg -a. Una sílaba larga, una síl·laba llarga.
11 mar [suelto, arriado] arriat -ada.
12 mar [viento] llarg -a.
13 a largo plazo a llarg termini.
14 cuan largo (o todo lo largo que) tan llarg com. Cayó cuan largo era, caigué tan llarg com era.
15 hacerse largo fig i fam trobar llarg, semblar interminable.
16 largo de decir llarg de dir (o d'explicar).

m
17 llarg, llargada f. El largo de una manga, el llarg d'una màniga.
18 llarg. Dos metros de largo, dos metres de llarg.
19 [deportes] llarg, llargària f, longitud f.
20 mús largo.

adv
21 [abundantemente] llarg, llargament.
22 a lo largo [longitudinalmente] al llarg.
23 a lo largo [a gran distancia] un tros lluny.
24 a lo largo de [espacio] al llarg de, durant. A lo largo de la tarde, al llarg de la tarda, durant tota la tarda.
25 a lo largo y a lo ancho de de cap a cap, de llarg a llarg. Lo buscaron a lo largo y a lo ancho del país, el buscaren de cap a cap del país.
26 a lo más largo a tot estirar, com a màxim.
27 de largo de llarg. Las señoras vestían de largo, les senyores anaven (o vestien) de llarg.
28 de largo a largo de llarg a llarg, d'un cap a l'altre.
29 ir para largo anar llarg (o per llarg), haver-n'hi per estona.
30 ¡largo! (o ¡largo de ahí, o de aquí!) fora!, fora d'aquí!, toca el dos!
31 largo y tendido fam [hablar, charlar] llargament, profusament, extensament.
32 pasar de largo [delante de algo] passar de llarg.
33 ponerse de largo posar-se de llarg.
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions