Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

vez

f
1 vegada, cop m. Dos veces por semana, dues vegades la setmana.
2 [solo en singular] torn m. Hablarás cuando te llegue la vez, parlaràs quan arribi el teu torn.
3 a la vez a la vegada, alhora, ensems.
4 alguna que otra vez alguna vegada, molt de tant en tant.
5 algunas veces algunes vegades.
6 a mi (o tu, o su) vez al meu, teu, seu torn.
7 a veces a (o de) vegades.
8 cada vez [todas las veces] cada vegada. Cada vez que viene me trae algún regalo, cada vegada que ve em porta algun regal.
9 cada vez más cada vegada més, com més va més.
10 cada vez menos cada vegada menys, com més va menys. Cada vez lo entiendo menos, com més va menys ho entenc.
11 de una vez d'una vegada.
12 de una vez para siempre (o de una vez por todas) una vegada per sempre (o per totes).
13 de vez en cuando de tant en tant, ara i adés, adesiara.
14 en vez de en comptes de, en compte de, en lloc de.
15 érase una vez una vegada era.
16 había una vez una vegada era.
17 hacer las veces de fer de, actuar en lloc (o en nom) de.
18 las más de las veces (o la mayoría de las veces) la major part de les vegades.
19 muchas veces moltes vegades.
20 otra vez [de nuevo] una altra vegada, de bell nou.
21 por enésima vez per enèsima vegada.
22 por última vez per darrera (o última) vegada.
23 rara vez rares vegades, rarament.
24 repetidas veces nombroses vegades.
25 tal vez potser, tal vegada, tal volta.
26 toda vez que per tal com, puix que, atès que, ja que. Debemos ponernos de acuerdo toda vez que la reunión es mañana, hem de posar-nos d'acord atès que demà hi ha la reunió.
27 una vez al año un cop l'any.
28 una vez más una vegada més.
29 una vez que otra (o una que otra vez) alguna vegada, de tant en tant.
30 una vez que (o una vez) una vegada (o una vegada que). Una vez que estés listo, avísame, una vegada estiguis llest, avisa'm.
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions