Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6340/5Darrera versió: 26.10.2017

Títol

'en base a' o 'sobre la base de'? 

Resposta

Per expressar el sentit de 'prenent com a base' es poden fer servir diverses expressions, com ara d'acord ambpartint desegons o a partir de, tenint en compte el context en cada cas. 

Pel que fa a la locució en base a, que es troba usada amb aquest mateix significat, cal recordar que no està prevista per la normativa. Per exemple:

Prendrem una determinació partint de les opinions dels treballadors (i no ...en base a les opinions dels treballadors).
D'acord amb la llei de protecció de dades, la informació que ens faciliteu és confidencial (i no En base a la llei de protecció de dades...)
Haurem de fer un treball segons les pautes que ens ha donat el professor (i no ...en base a les pautes...).

Ara bé, sí que és possible l'expressió sobre la base de, formada també a partir del nom base. Per exemple:

Sobre la base de les últimes notícies caldrà decidir què hem de fer d'ara endavant.

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions