Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7529/3Darrera versió: 19.08.2022

Títol

verb + per desistit 

Es pot fer servir un verb davant de l'expressió per desistit en català? 

Resposta

En llenguatge jurídic, les construccions tenir per desistit, donar per desistit, declarar-se per desistit, considerar desistit, etc., no són adequades en català. En aquesta mena d'expressions, l'ús del participi només és possible quan es tracta de verbs transitius. Per exemple: donar per vist, per aprovat, per denegat, etc. No obstant això, no totes les perífrasis d'aquest tipus amb verbs transitius són acceptables. No ho són, per exemple, tenir per aprovat o declarar-se per aprovat.

El verb desistir, concretament, és intransitiu i regeix l'ús de la preposició de:

L'actora va desistir de la demanda.

Per tant, convé recuperar aquesta preposició i substituir l'oració següent:

Finalment, el TC ha acordat donar per desistit l'advocat de l'Estat del recurs d'inconstitucionalitat 3280/2003 plantejat contra els preceptes de la LUC esmentats

per exemple, per aquesta altra:

Finalment, el TC ha considerat que l'advocat de l'Estat ha desistit del recurs d'inconstitucionalitat 3280/2003 plantejat contra els preceptes de la LUC esmentats.

 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic especialitzat .Dret
Abreviacions