Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7882/1

Títol

Restriccions en l'ús de 'mateix', 'mateixa' 

Resposta

La forma mateix, mateixa s'usa com a adjectiu o com a adverbi en català. Per exemple:

Tots dos van néixer el mateix dia (adjectiu).
Avui mateix aniré a inscriure'm al curs (adverbi).

En canvi, l'ús de l'adjectiu mateix precedit d'article definit per representar un complement de nom no és acceptable. Sovint, aquest complement es pot ometre perquè queda sobreentès pel context, i altres vegades, es pot representar pel pronom en o un possessiu. Per exemple:

Ja he fet l'examen de piano, però les notes no sortiran fins divendres (en lloc de les notes del mateix no sortiran fins divendres).

Abans de fer servir aquest electrodomèstic, llegiu-ne les instruccions (en lloc de llegiu les instruccions del mateix).

No teníem previst substituir aquests contenidors, però, atenent les vostres peticions, farem un estudi de la seva utilitat (en lloc de farem un estudi de la utilitat dels mateixos).

 

L'ús de les formes el mateix, la mateixa, etc., per fer referència a un complement anterior tampoc no és acceptable. En cada context s'ha de trobar la solució adequada. Per exemple:

Aquest web conté dades de caràcter personal i d'acord amb el que estableix la llei esteu obligats al secret professional respecte a aquestes dades (en lloc de esteu obligats al secret professional respecte a les mateixes).

Aquest organisme té capacitat per executar un acte o prohibir-lo (en lloc de Aquest organisme té capacitat per dur a terme tant l'execució d'un acte com la prohibició del mateix).

La representant de l'empresa fa moltes sortides i podria aprofitar-les per obtenir informació de la competència (en lloc de i podria aprofitar les mateixes per obtenir informació de la competència).

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions