Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 343/11Darrera versió: 23.12.2021

Títol

Apostrofació davant de sigles i acrònims 

Resposta

L'apostrofació davant de sigles i acrònims varia d'acord amb la manera com es pronuncien aquestes abreviacions: com si fossin mots (pronunciació sil·làbica: IVA, INCAVI) o lletra per lletra (pronunciació lletrejada: UGT, NBA).

Pronunciació sil·làbica

En el cas de les sigles i els acrònims que es llegeixen com qualsevol altra paraula, els articles el i la i la preposició de s'apostrofen o no d'acord amb les regles generals d'apostrofació dels mots sencers: el PIB, l'INCAVI, la NASA, l'UCI, l'UNICEF, de RENFE, d'IVA.

Pronunciació lletrejada

En el cas de les sigles que es llegeixen lletra per lletra, si la sigla comença amb vocal, també es fa servir l'apòstrof d'acord amb la regla general. Cal tenir en compte que l'accent recau sobre la vocal tònica corresponent a la pronunciació de la darrera lletra: l'IPC, l'A-7, la UPC, d'UGT.

Si la sigla es llegeix lletra per lletra i comença amb un so consonàntic (per exemple, DNI, de-ena-i), no es fa l'apostrofació: el DNI, la BBC, de DDT.

Però si el nom de la primera consonant comença amb vocal (per exemple, FMI, efa-ema-i), sí que s'apostrofen, tant els articles el i la com la preposició de: l'FMI, l'N-II, d'FM.

Pronunciació combinada

En el cas de les sigles que es pronuncien combinant la pronunciació sil·làbica amb la pronunciació lletrejada, se segueix el criteri de les lletrejades: el PCUS (el pe-cus), l'MPOC (l'ema-poc), la BDOL (la be-dol).

Pronunciació desplegada

Quan una sigla es pronuncia desplegant-la, s'apostrofa o no considerant el desplegament, i no la grafia de la sigla: el TSJC ('el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya'), la LECr ('la Llei d'enjudiciament criminal'), de CCOO ('de Comissions Obreres').

Pronunciació i grafia

A l'hora de pronunciar una sigla o un acrònim i d'escriure l'article definit o la preposició de que els precedeixen, una pronúncia pot condicionar el criteri d'apostrofació i una grafia pot condicionar un o altre tipus de lectura.

Per exemple, davant de sigles que comencen amb i o u seguides de vocal, com ara IESE (Institut d'Estudis Superiors de l'Empresa), es poden donar dues pronunciacions diferents. Si es pronuncien amb la i o la u semiconsonàntiques, no s'apostrofen l'article masculí el ni la preposició de: el IESE ('el ie-se'), de IESE ('de ie-se'). Però si es pronuncien amb la i o la u vocàliques, sí que s'apostrofen: l'IESE ('l'i-e-se'). També es pot llegir la denominació desplegada: l'IESE ('l'Institut d'Estudis Superiors de l'Empresa').

Un altre cas pot ser el d'una sigla com SNL darrere de l'article definit. Si es vol que es llegeixi la denominació desplegada, no es fa l'apostrofació: el SNL ('el Servei de Normalització Lingüística'). En canvi, si es vol que es llegeixi lletrejada, l'article s'apostrofa: l'SNL ('l'essa-ena-ela').

 

Classificació

Categoria
Ortografia
Abreviacions