Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 3956/4Darrera versió: 17.04.2015

Títol

Com es diu incurso en, incursa en en català? 

incurs en, incursa en 

Resposta

incurs en, incursa en loc.
En llenguatge jurídic, la locució adjectiva incurs en, incursa en s'aplica a una persona física o jurídica que ha dut a terme una acció, especialment delictuosa, que implica que es trobi en un dels supòsits previstos per la llei i que en rebi les conseqüències jurídiques. La locució equivalent en castellà és incurso en, incursa en.

En català, també es pot utilitzar amb aquest sentit la perífrasi que ha incorregut en, que és semànticament equivalent a la locució esmentada.  

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic especialitzat .Dret
Abreviacions