Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 2125/5Darrera versió: 03.07.2018

Títol

'el que' o 'el qui'?; 'aquell que' o 'aquell qui'? 

Oracions relatives substantives amb pronom referit a persona 

Nova gramàtica 

Resposta

En les oracions de relatiu substantives en què el relatiu es refereix a persones, es poden utilitzar els pronoms qui que, precedits o no d'altres elements.

1. Qui

Es pot fer servir el relatiu qui. Per exemple:

Qui digués això mentiria.

Aquest pronom relatiu també pot anar precedit de diversos mots o expressions: un article definit (el, la, els les); un determinant demostratiu de llunyania (aquell, aquella, aquells, aquelles); aquest article definit o determinant precedit de tots; o bé els mots tothom, qualsevol o tot. Per exemple:

Tots els qui no van venir ahir que vagin a buscar les fotocòpies. 

2. Que

El relatiu que ha d'anar precedit necessàriament d'alguns dels mots o expressions següents: un article definit (el, la, els, les); un determinant demostratiu de llunyania (aquell, aquella, aquells, aquelles); aquest article definit o determinant precedit de tots; o bé els mots qualsevol o tothom. Per exemple:

El que digués això mentiria.
Tots els que no van venir ahir que vagin a buscar les fotocòpies.

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions