Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 3954/4Darrera versió: 25.07.2014

Títol

adverbis llatins de repetició 

bis, ter, quater, etc. 

Resposta

Els adverbis llatins de repetició es fan servir en els números de les vies urbanes i en les normes articulades, quan es modifica una llei per intercalar-hi articles nous sense canviar la numeració anterior. Per exemple:

l'article 123 quater
Visc al carrer de València, núm 28 bis (o bis)

Convé notar que els adverbis bis i ter, si apareixen aïllats, es poden escriure en rodona, sobretot quan modifiquen el número d'una via pública; però si s'ha de passar del ter, aleshores tots han d'anar en cursiva.

Finalment, per indicar que es modifica l'article d'una llei més de deu vegades, cal fer servir els derivats acabats en -decies (que vol dir 'deu vegades'): undecies ('onze vegades'), duodecies ('dotze vegades'), terdecies o ter decies ('tretze vegades'), quatuordecies o quater decies ('catorze vegades'), quindecies o quinquies decies ('quinze vegades'), etc.

 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic especialitzat .Dret
Abreviacions