Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6614/2Darrera versió: 28.04.2017

Títol

És correcta l'expressió 'al respecte' en català? 

Nova gramàtica 

Resposta

Les locucions respecte a i respecte de tenen el significat 'pel que fa a'. Per exemple:

La consciència que tenia el músic respecte a la capacitat transformadora del seu art era sorprenent.
Tinc dubtes respecte d'aquesta qüestió.

Aquestes locucions no prescindeixen de les preposicions a o de, tret que al darrere no hi hagi complement, cas en què es fa servir al respecte. Per exemple:

A la reunió hem tractat de totes aquestes dades i ens han demanat un informe al respecte ('respecte de totes aquestes dades').

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions