Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 2340/3

Títol

gènere de noms d'institucions i organismes no catalans 

Resposta

Quan s'incorpora el nom d'una institució o un organisme estranger al català, generalment se li atribueix el gènere que tindria el nom estranger si es traduís, encara que el gènere de la llengua estrangera i el del català no coincideixin. Així, cal dir:

el KGB o el Komitet Gosudarstvennoje Bezopasnosti (el nom comitè és masculí tant en rus com en català)
la San Francisco World Spirit Competition (el nom català competició és femení, mentre que l'anglès no fa distinció de gènere)
el British Council (el nom català consell és masculí, mentre que l'anglès no fa distinció de gènere)
el Bundesbank (el nom català banc és masculí, mentre que en alemany Bank és femení)

Cal recordar que per determinar el gènere que tindria el nom estranger en català cal fixar-se en el nucli del sintagma que forma la denominació. Així, en el nom Sozialdemokratische Partei Deutschland, s'ha de prendre com a referència el substantiu Partei, que és el nucli del sintagma (en aquest cas, i malgrat que Partei és femení en alemany, en català se li aplica el gènere masculí perquè partit és masculí).

Ara bé, hi ha diversos casos en què el gènere que tindria el nom estranger en català no correspon al gènere que s'acaba atribuint a la denominació. És el cas del ministeri d'afers estrangers britànic (Foreign Office), al qual s'atribueix el gènere masculí malgrat que oficina és un nom femení: el Foreign Office. Aquest fenomen és degut al fet que no es pren el nucli del sintagma com a referent de la denominació, sinó un altre nom que no apareix en el sintagma però que hi queda sobreentès. En el cas de Foreign Office, el referent és ministeri o departament, que són noms masculins.

Aquest criteri sovint fa que hi hagi confusions a l'hora d'assignar gènere a certes denominacions, perquè no queda clar quin nom s'ha pres com a referent. Exemples:

la Knesset (la cambra, l'assemblea) o el Knesset (el parlament, el govern)
la Human Rigths Watch (l'organització) o el Human Rights Watch (el control

Classificació

Categoria
Morfologia
Abreviacions