Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

pena

f
1 [castigo] pena.
2 [sufrimiento] pena.
3 [dolor físico] mal m, dolor m, rosec m.
4 [pesadumbre] pena, pesar m.
5 [esfuerzo] pena, esforç m, afany m, punya.
6 [pluma de ave] penna.
7 mar pena.
8 amer [vergüenza] vergonya.
9 [cinta] cinta, penjoll m.
10 pl penes, fatics m, treballs m. Pasar muchas penas para llegar a tiempo, passar molts fatics per arribar a temps.
11 a duras penas amb prou feines, amb penes i treballs.
12 a penas a penes.
13 bajo (o so) pena de sota pena de.
14 con pena amb pena.
15 causar (o dar) pena fer pena (o llàstima).
16 da pena verlo fa pena de veure'l.
17 ¡es una pena! és llàstima!
18 pasar la pena negra passar-les negres, passar un calvari.
19 ¡qué pena! quina pena (o llàstima)!
20 pena capital (o de muerte) pena capital (o de mort).
21 ser de pena ésser lamentable, fer llàstima.
22 valer (o merecer) la pena valer (o pagar) la pena, valer les cerques.
23 vivir sin pena ni gloria viure (o menar) una existència grisa, menar una vida mediocre, anar tirant (o passant).
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions