Resultats de la cerca criteris: 14

1. Documentació jurídica. La denúncia. Formulació de la denúncia  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
S'introdueix amb el verb denuncio i ha d'incloure la identificació de la persona o de les persones, físiques o jurídiques, denunciades. Després del verb principal, denuncio , que és transitiu, apareix el complement directe; per tant, cal evitar l'error d'introduir aquest complement amb la [...]
2. Documentació administrativa. El saluda. Nucli de la salutació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
complement directe, en aquest cas representat pel nom de la persona a qui s'adreça el document. Per tant, cal evitar l'error d'introduir aquest complement amb la preposició a . Així escriurem: «La directora de... / Saluda / el senyor... o la senyora...». Hem assenyalat que el text ha de ser ben breu, perquè [...]
3. Equivalències castellà - català. enfiteusis f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
enfiteusis f-emfiteusi f Contracte pel qual un propietari dóna a una altra persona el domini útil d'un bé immoble durant un temps, tot retenint-ne el domini directe, a canvi de rebre un cànon. [...]
4. Equivalències castellà - català. acto de conciliación f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
acto de conciliación f - acte de conciliació m Acte jurisdiccional voluntari, generalment previ a un procés judicial o administratiu, per establir un acord directe entre les parts. [...]
5. Equivalències castellà - català. cumplir v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
cumplir v tr - complir v tr Fer el que diu la llei, una norma, etc., obrar sense contravenir- la. NOTA: També és admissible l'ús amb un complement precedit de la preposició amb, amb el sentit específic de dur a terme completament el propi deure. CA: Complir la llei, les normes. Cal complir el que [...]
6. Documentació administrativa. La carta. Cos  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
. Pel que fa als tractaments personals, cal distingir l'emissor del receptor. Per a l'emis- sor podem triar entre la primera persona del singular o la del plural. Si el to ha de ser més directe i personal, cal escriure en primera persona del singular. Pel que fa al receptor, la forma preferent és el [...]
7. FORMES GENÈRIQUES  [PDF, 96 kB]
Font Guia d'usos no sexistes de la llengua
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
comptes de Els mestres d'educació infantil demanen millores salarials. Tipus de text Tot tipus de documents administratius 2.2.1. L'acció en comptes de la persona Exemples Formació en mediació en comptes de Formació de mediador. Complement retributiu per a la docència en comptes de Complement retributiu [...]
8. Documentació administrativa. El recurs. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
primera persona del singular per a qui escriu ( formulo recurs, sol·licito ), que respon a un estil més directe de la redacció administrativa i identifica clarament el redactor. No és necessari identificar amb cap tractament personal el receptor ( Sol·licito: Que es dicti resolució per revocar... ). Si se [...]
9. Frase. Ordre dels elements en la frase  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
cualquier recurso no suspende la ejecución del acto impugnado. 2. Propostes Cal tendir a ordenar gramaticalment els elements de la frase. L'ordre gramatical més neutre és el següent: Complements de tipus extern que situen la frase (marc, temps i lloc) + subjecte + verb + complements forts (directe [...]
10. Documentació administrativa. El certificat. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
servir la tercera persona del singular. Ara bé, és preferible fer servir la primera persona del singular ja que, seguint els usos internacionals, respon a un estil més directe de la redacció administrativa. Pel que fa al receptor, en general es fan servir fórmules impersonals, com és ara: I perquè consti [...]
Pàgines  1 / 2 
Pàgina  1  2  Següent >>