Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7909/1

Títol

Pronúncia dels mots prefixats i compostos 

Resposta

En general, a l'hora de pronunciar els mots prefixats, com ara semicercle, i els mots compostos, com economicosocial, es manté l'accent del formant de la dreta, és a dir, es conserva la vocal tònica d'aquest formant (cercle, social, respectivament), mentre que l'accent del formant de l'esquerra es perd o s'afebleix, sense que s'arribi a neutralitzar.

No obstant això, de vegades en aquests tipus de mots hi ha fluctuació entre la neutralització i la no neutralització. Així, en parlars orientals, en la pronunciació de mots com contradir i entrepà de vegades la primera vocal es neutralitza (es pronuncia u la o de contradir i vocal neutra la primera e de entrepà) o bé no es neutralitza (es pronuncia o la o de contradir i e tancada la primera e de entrepà). En els registres formals, aquesta última solució, sense neutralització, és la més general.

 

Classificació

Categoria
Fonètica i prosòdia
Abreviacions