Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 5841/4Darrera versió: 14.02.2020

Títol

Exemple de contracte d'arrendament 

Resposta


Contracte d'arrendament d'habitatge


Identificació de l'habitatge

Habitatge situat al número [...], pis [...], porta [...], del carrer d[...] d[...], codi postal [...], amb la cèdula d'habitabilitat número [...], de data [...], amb la referència cadastral [...], inscrit en el Registre de la Propietat número [...] de [...], tom [...], llibre [...], foli [...], finca número [...], inscripció [...].


Parts contractants

D'una banda, [...], amb el DNI [...], major d'edat, amb domicili a [...], codi postal [...], carrer d[...], com a part arrendadora.

I de l'altra, [...], amb el DNI [...], major d'edat, amb domicili a [...], codi postal [...], carrer d[...], com a part arrendatària.


Acords

Les parts contractants formalitzen aquest contracte d'arrendament de l'immoble urbà identificat anteriorment, per un termini d[...] i per un preu d[...] euros ([...]) anuals, que s'han de pagar en terminis mensuals, de l'1 al 7 de cada mes, d'acord amb les condicions annexes.

I, com a prova de conformitat, les dues parts signen aquest contracte per duplicat.

[...], [...] d[...] de 20[...]


La part arrendadora


La part arrendatàriaCondicions annexes al contracte d'arrendament d'habitatge

Habitatge situat al número [...], pis [...], porta [...], del carrer d[...] d[...], codi postal [...].


1. Normativa aplicable

Aquest contracte es regeix per la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans, per aquestes condicions i, supletòriament, pel codi civil.


2. Durada

L'arrendament es pacta per un termini d[...], a partir de la data de la signatura del contracte, sens perjudici del dret de la part arrendatària a prorrogar-lo anualment, fins a una durada màxima de cinc anys.

Si la part arrendatària vol rescindir el contracte, ho ha de notificar per escrit a la part arrendadora, amb un termini mínim de trenta dies.

En cas que, abans del venciment del contracte, la part arrendatària el rescindís, ha d'indemnitzar la part arrendadora amb una quantitat equivalent a una mensualitat de la renda en vigor per cada any de contracte que quedés per complir o a la part proporcional en el cas de períodes inferiors a un any.


3. Renda

La renda per l'arrendament, que és d[...] euros ([...]) anuals, s'ha d'abonar en terminis mensuals, per endavant, de l'1 al 7 de cada mes, mitjançant domiciliació bancària al compte [...], la persona titular del qual és [...].

La renda s'ha d'actualitzar anualment d'acord amb la variació de l'índex general del sistema d'índexs de preus de consum que fixi l'Institut Nacional d'Estadística, relativa al període dels dotze mesos anteriors a la data de cada actualització. Per a la primera actualització es prendrà com a mes de referència el corresponent a l'últim índex publicat en la data de la signatura del contracte.

La renda actualitzada es pot exigir a partir del mes següent a aquell en què la part interessada hagi notificat per escrit a l'altra part el percentatge d'alteració que cal aplicar, amb la referència del butlletí oficial en què s'hagin publicat els índexs corresponents.


4. Despeses generals

Independentment de la renda pactada, són a càrrec de la part arrendatària les despeses generals de manteniment de l'immoble, i els serveis, tributs, càrregues i responsabilitats que no siguin susceptibles d'individualització i que corresponguin a l'habitatge arrendat o als seus accessoris. Aquestes despeses, que s'actualitzen anualment, s'han d'indicar en el rebut de lloguer com a conceptes separats de la renda i s'han d'abonar mensualment.

L'import anual d'aquestes despeses, en la data de la signatura del contracte, és d[...] euros ([...]), que corresponen als conceptes següents:

quota de la comunitat de propietaris: [...] euros
impost sobre béns immobles (IBI): [...] euros
servei de porteria: [...] euros
[...]: [...] euros
[...]: [...] euros


5. Objecte

És objecte de l'arrendament la superfície situada dins de les parets de l'habitatge descrit anteriorment i en queden exclosos la façana, el terrat i el vestíbul de l'escala. També és objecte d'aquest contracte el mobiliari que es detalla en l'inventari que s'hi annexa i un traster [...], situat a la planta baixa de l'edifici.


6. Destinació

L'immoble objecte d'aquest contracte es lloga exclusivament com a habitatge de la part arrendatària, que declara que hi conviuran [...] persones.

No s'hi pot instal·lar cap indústria, comerç, oficina ni despatx professional.

La part arrendatària no pot cedir, subrogar, traspassar, sotsarrendar o destinar a dispesa l'habitatge, ni totalment ni parcialment.


7. Subministraments

L'adquisició, conservació, reparació o substitució dels comptadors de subministraments i l'import del consum són a càrrec de la part arrendatària, que pot concertar amb les companyies subministradores tots els subministraments de què està dotat l'immoble.


8. Manteniment

La part arrendatària declara que coneix i accepta les característiques i l'estat de conservació de l'habitatge, i es compromet a conservar-lo en bon estat.

La part arrendadora ha de fer, a càrrec seu, les obres de reparació necessàries per conservar l'immoble en condicions d'habitabilitat, llevat que el deteriorament sigui imputable a la part arrendatària, i la part arrendatària ha de comunicar a la part arrendadora, en el termini més breu possible, la necessitat de portar a terme aquest tipus d'obres.

La part arrendatària ha de facilitar l'accés a l'habitatge al propietari (o la propietària), l'administrador (o l'administradora) i els operaris o tècnics que aquests designin per comprovar l'estat de l'habitatge o fer o inspeccionar les obres i reparacions que afectin l'immoble.

Tanmateix, la part arrendatària està obligada a fer, a càrrec seu, les reparacions derivades del desgast per l'ús ordinari de l'habitatge i les instal·lacions, com ara:
 • substitució de vidres trencats
 • reparació i substitució de persianes
 • conservació de portes, finestres, panys, frontisses i manetes
 • manteniment del terra i la pintura
 • conservació i reparació de les instal·lacions d'aigua, gas, electricitat, cuina, bany, safareig, sanitaris i aixetes
 • conservació i reparació de les instal·lacions de calefacció, aire condicionat i antena de televisió
 • desembossament i neteja dels conductes de desguàs fins al conducte principal


9. Obres

La part arrendatària no pot fer obres que modifiquin la configuració de l'habitatge sense el permís previ per escrit de la propietat o l'administració. En qualsevol cas, les obres autoritzades i, si escau, els permisos municipals i la direcció tècnica o facultativa, aniran a càrrec de la part arrendatària i quedaran en benefici de la finca, sense cap dret a valoració o reclamació.


10. Danys a terceres persones

La part arrendatària és responsable, i eximeix de qualsevol responsabilitat a la propietat i a l'administració, dels danys ocasionats a terceres persones o coses a causa de les instal·lacions per a serveis i subministraments de l'habitatge o de les activitats que s'hi portin a terme.


11. Altres obligacions de la part arrendatària

La part arrendatària es compromet a:

 • No portar a terme a l'habitatge activitats perilloses, insalubres, molestes o il·lícites.
 • No emmagatzemar objectes a l'escala o al vestíbul.
 • No instal·lar a la façana, els balcons, les finestres o les portes cap element que alteri o modifiqui la uniformitat o l'estètica de l'immoble.
 • Complir les ordenances estatals, autonòmiques i municipals vigents.
 • Complir les normes estatutàries i reglamentàries establertes per la comunitat de propietaris per a la utilització dels serveis i elements comuns i per a un bon règim de convivència.


12. Fiança

La part arrendatària lliura a la part arrendadora, en aquest acte, la suma d[...] euros ([...]) en concepte de fiança.


13. Despeses del contracte

La part arrendatària ha de pagar les despeses derivades de la formalització d'aquest contracte i de les pròrrogues, com ara les de gestió, Registre i els honoraris de l'administrador (o l'administradora).


14. Notificacions

A l'efecte de rebre qualsevol notificació relacionada amb els drets i obligacions reconeguts en aquest contracte, s'estableix com a domicili de la part arrendatària l'habitatge arrendat i com a domicili de la part arrendadora el del seu administrador (o el de la seva administradora), [...].


15. Litigis i reclamacions

Les parts contractants poden sotmetre qualsevol litigi, discrepància o reclamació derivats de la interpretació o execució d'aquest contracte a l'arbitratge d[...] i es comprometen a complir el laude arbitral que es dicti.


I com a prova de conformitat amb aquestes condicions annexes al contracte d'arrendament de l'habitatge detallat a l'encapçalament, les parts contractants les signen per duplicat.

[...], [...] d[...] de 20[...]

La part arrendadora


La part arrendatària
 

Classificació

Categoria
Convencions .Disseny de documents
Abreviacions