Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 5804/3Darrera versió: 14.02.2020

Títol

Criteris de redacció de la denúncia 

Resposta

Definició

La denúncia és un 'acte que realitza una persona que ha presenciat la perpetració d'un delicte perseguible d'ofici o que n'ha tingut coneixement, que consisteix a notificar-ho a l'autoritat judicial o als seus agents'. Aquesta és una de les formes d'iniciar un procés penal; en aquest cas, la persona denunciant no està obligada a provar els fets denunciats ni a formalitzar una querella.

D'acord amb l'article 265 de la Llei d'enjudiciament criminal, una denúncia es pot fer per escrit o de paraula. Quan es fa per escrit, el document en què es fa constar la denúncia s'anomena, també, denúncia.

(També és possible, per a assumptes que siguin competència de l'Administració, presentar denúncies davant òrgans administratius: l'article 69 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú preveu la iniciació d'ofici d'un procediment administratiu mitjançant una denúncia.)


Criteris generals de redacció

Com a principi general, la redacció ha de ser clara, rigorosa i concisa. Els fets s'han de redactar de manera ordenada, en paràgrafs independents i numerats amb xifres aràbigues.

En aquest document, com en tots els de caràcter jurídic, cal tenir en compte les exigències de contingut establertes per la legislació vigent. La denúncia no requereix requisits formals especials; només cal tenir en compte, d'acord amb els articles 265 i 266 de la Llei d'enjudiciament criminal, que la denúncia es pot fer personalment o per mitjà d'un mandatari o d'una mandatària amb un poder especial, i que ha de ser signada per la persona denunciant o per una altra persona a qui aquesta ho demani, si no pot fer-ho ella mateixa.

Pel que fa al tractament personal, recomanem de fer servir la primera persona del singular per a l'emissor (la persona denunciant o mandatària) i la tercera del singular per al receptor (el jutjat).

Estructura i continguts

Les característiques de cadascuna de les parts de la denúncia són les següents:

1. Destinació

S'ha d'indicar el nom de l'òrgan jurisdiccional al qual s'adreça la denúncia.


2. Dades de la persona denunciant o mandatària

En aquest apartat han de figurar el nom i les dades (DNI, adreça, etc.) de la persona denunciant, en cas que la denúncia es faci personalment.

Si la denúncia es fa per mitjà d'un mandatari o d'una mandatària, s'hi han de fer constar les dades següents:

  • nom i dades de la persona mandatària
  • nom i cognoms de la persona denunciant
  • fórmula per fer constar que el mandatari o la mandatària té el poder especial necessari per presentar la denúncia


3. Formulació de la denúncia

S'introdueix amb el verb denuncio i ha d'incloure la identificació de la persona o de les persones, físiques o jurídiques, denunciades.


Després del verb principal, denuncio, que és transitiu, apareix el complement directe; per tant, cal evitar l'error d'introduir aquest complement amb la preposició a. Així, per exemple, hem d'escriure "denuncio el senyor...".


4. Fets

Aquest apartat s'introdueix amb una expressió com ara Baso aquesta denúncia en els fets següents.

Cal descriure amb detall i precisió els fets que són objecte de la denúncia (dia, hora, lloc, testimonis, conseqüències, etc.) i, tal com s'ha comentat anteriorment, presentar-los de manera ordenada, clara, concisa, en paràgrafs independents i numerats amb xifres aràbigues per facilitar-ne la lectura. Al final de cada paràgraf s'ha de fer referència als documents que es presentin per acreditar o demostrar els fets exposats.


5. Fórmula final

En aquest apartat es demana que s'admeti i es tramiti la denúncia i es fa constar que es presenta perquè es considera que els fets exposats poden ser delictius.


6. Datació

Cal indicar primer la localitat i, després d'una coma, la data.


7. Signatura

Si signa la denúncia la persona que l'ha presentada (la persona denunciant o la persona mandatària), amb la rúbrica és suficient, atès que el nom i els cognoms d'aquesta persona ja figuren a l'encapçalament del document.

Si la signa una altra persona a sol·licitud de la persona denunciant, a més de la rúbrica, cal fer constar la identificació de qui signa.
 

Classificació

Categoria
Convencions .Disseny de documents

Fitxes relacionades

Abreviacions