Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 2094/2Darrera versió: 04.07.2018

Títol

'el dit informe' o 'dit informe'? 

dit, dita; esmentat, esmentada; mencionat, mencionada 

Resposta

Per fer referència a un element del text que ha aparegut anteriorment, de vegades s'utilitzen els participis esmentat, esmentada; mencionat, mencionada, o dit, dita (també susdit, susdita, en un registre més formal), que es poden col·locar davant o darrere del nom. Per exemple: 

El nou espai de l'associació està situat en un dels carrers més transitats del barri. L'objectiu és convertir l'espai esmentat en un punt de trobada.

Es lliurarà la mercaderia tan aviat com sigui possible. L'empresa no es fa responsable de les eventuals incidències que impedeixin lliurar la mencionada mercaderia en el període establert. 

L'informe presentat indica que un 52% dels treballadors es dediquen al sector industrial; per tant, del dit informe es desprèn que aquest sector guanya pes ocupacional al municipi. 

En relació amb el participi dit, cal tenir en compte que, quan va davant del nom, també ha d'anar precedit d'article determinat. Per exemple: 

... per tant, del dit informe es desprèn... (i no ... per tant, de dit informe es desprèn...).

 

Cal recordar que hi ha altres maneres de recuperar elements esmentats prèviament, com ara l'ús d'un demostratiu o la substitució del referent per un pronom feble o relatiu. Per exemple: 

El nou espai de l'associació està situat en un dels carrers més transitats del barri. L'objectiu és convertir aquest espai en un punt de trobada.

Es lliurarà la mercaderia tan aviat com sigui possible. L'empresa no es fa responsable de les eventuals incidències que impedeixin lliurar-la en el període establert. 

L'informe presentat indica que un 52% dels treballadors es dediquen al sector industrial; per tant, se'n desprèn que aquest sector guanya pes ocupacional al municipi. 

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions