Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6698/8

Títol

Separació a final de ratlla d'abreviacions 

Separació a final de ratlla d'abreviatures, sigles, acrònims i símbols 

Resposta

En general, les abreviatures, sigles i símbols no es parteixen a final de ratlla. Així, en comptes de fer:

La reunió començarà a les 11, a-
prox., perquè hi ha altres reunions abans.

cal fer:

La reunió començarà a les 11, aprox.,
perquè hi ha altres reunions abans.

Tampoc no s'ha de separar, en un canvi de ratlla, l'abreviatura i el mot que acompanya. Per exemple:

Sr. Riera (no es poden separar Sr. i Riera)

Els acrònims, és a dir, les sigles que es llegeixen com a paraules, preferiblement no se separen a final de ratlla si s'escriuen totalment amb majúscules. En cas que sigui necessari per raons d'espai, han de tenir com a mínim cinc lletres, i la partició es fa d'acord amb les regles generals de la separació sil·làbica. Per exemple:

ERAS-
MUS

IN-
CAVI

o
INCA-
VI

REN-
FE

 

Classificació

Categoria
Convencions .Altres convencions de la llengua
Abreviacions