Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7298/2

Títol

'Què fort!' o 'Que fort!'? 

El mot 'que' com a forma exclamativa 

El mot 'què' com a pronom interrogatiu 

Resposta

Que fort! 

Per donar èmfasi a la quantitat o a la qualitat d'alguna cosa, es pot usar el mot que, sense accent, i no què. Aquest mot exclamatiu equival a 'molt'. Per exemple:

Que amables que sou! (i no Què amables que sou!)
Que lents que caminen! (i no Què lents que caminen!)
Que n'hi ha, de corruptes! (i no Què n'hi ha, de corruptes!)

Així doncs, en els parlars orientals, aquest mot es pronuncia amb vocal neutra, mentre que en els parlars occidentals, la pronúncia és amb e tancada.

 

D'altra banda, hi ha el pronom interrogatiu què, que equival a dir 'quina cosa'. I també hi ha el nom què, equivalent a 'quid de la qüestió'. Per exemple:

Què menges? (pronom)
No sé què li passa. (pronom)
Ja em diràs el què! (nom)


 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions