Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7577/2

Títol

Construcció de participi: 'donat' + nom ('considerant') 

'Donat el caràcter que té' o 'Atès el caràcter que té'? 

Resposta

La construcció de participi donat + nom es fa servir amb el sentit de 'considerant'. Per exemple:

Donades les dificultats per anar fins a l'aeroport amb autobús, va decidir agafar un taxi.
Donat el caràcter que té, val més que no li'n tornis a parlar.

Altres construccions de participis que tenen aquest mateix sentit són atès + nom i vist + nom. Per exemple:

Ateses les dificultats per anar fins a l'aeroport amb autobús, va decidir agafar un taxi.
Vist el caràcter que té, val més que no li'n tornis a parlar.


 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions