Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 3794/3

Títol

arroba, arova, arrova o rova? 

Resposta

arrova 
rova 
Per designar el signe @, que s'utilitza com a separador en les adreces de correu electrònic, es poden utilitzar els mots arrova i rova, que són les mateixes denominacions que té aquest símbol en l'àmbit mètric i que, a més, són les formes generalitzades en l'ús, tant en català com anàlogament en castellà (arroba) i en francès (arrobas, arobas). 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic especialitzat .Tecnologies de la informació i la comunicació
Abreviacions