Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7377/4Darrera versió: 03.07.2018

Títol

Oracions de relatiu adjectives 

'el noi el qual ha vingut' o 'el noi que ha vingut'? 

Pronom relatiu en funció de subjecte: 'que' o 'el qual'? 

Resposta

Dins d'una oració de relatiu adjectiva (és a dir, aquella que fa referència a un antecedent explícit i el complementa), quan el pronom fa la funció de subjecte es podrà fer servir que o el qual segons el tipus d'oració. 

1. En oracions explicatives

En general s'usa el pronom relatiu que en les oracions explicatives (o no restrictives). Per exemple:

Hi podria venir el teu germà, que sempre té ganes de fer excursions.

També és possible fer servir el pronom relatiu el qual (la qual,els quals, les quals) en les oracions explicatives, especialment si l'oració de relatiu no està intercalada a l'oració principal. Per exemple:

Hi podria venir el teu germà, el qual sempre té ganes de fer excursions.

2. En oracions especificatives

Només és possible l'ús del pronom relatiu que en les oracions especificatives (o restrictives) i no el qual. Per exemple:

El noi que ha vingut ho té tot aprovat. (i no El noi el qual ha vingut...)


 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions