Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 1873/6Darrera versió: 16.02.2018

Títol

'amb data', 'en data' o 'de data'? 

'a data del 17 d'abril' o 'en data del 17 d'abril'? 

Resposta

En el llenguatge administratiu s'usen sovint les expressions amb data, de data i en data. Cal tenir en compte que totes estan ben formades, però que s'usen de manera diferent:

  • La fórmula amb data designa la data de creació o d'inscripció d'un document.
  • La construcció de data és equivalent a amb data (tot i que en l'àmbit administratiu no es fa servir tant).
  • En canvi, l'expressió en data indica la data en què es presenta un document o la data en què té lloc un fet.
Per exemple:

El document redactat amb data (de) 20 de maig de 2010 va ser presentat en data (de) 5 de maig de 2011.
La
Diputació de Girona, en data (de) 2 de maig de 2009, els va concedir un ajut de 6.000 euros.
El document de data (de) 20 de maig no va arribar fins ahir.

Com es pot comprovar, l'ús de la preposició de darrere de data és opcional. És important, però, que es mantingui l'opció escollida dins de text per tal de garantir la coherència.

Finalment, convé notar que no es fa servir la construcció a data (de).

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Lèxic .Lèxic especialitzat .Dret
Abreviacions