Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 304/4

Títol

Abreviatures i sigles: E 

Resposta

economia: econ.
ecu: ECU
edició: ed.
editor -a: ed.
editorial: ed.
educació general bàsica: EGB
educació secundària obligatòria: ESO
efecte: e/
efecte a cobrar: e/c, e/cobr
efecte a pagar: e/p, e/pag
efectiu: ef.
Eminentíssim Senyor: Emm. Sr.
entrada: entr.
entresol: entl.
salvat error o omissió: s. e. o o.
escala: esc.
escola: esc.
escola universitària: EU
església: esgl.
especialment: esp.
específicament: espf.
esquerre -a: esq.
estació: est.
estacionament: estac.
Estats Units d'Amèrica: EUA
et alii ('i altres'): et al.
etcètera: etc.
Excel·lència: E.
Excel·lentíssim Senyor: Excm. Sr.
Excel·lentíssima Senyora: Excma. Sra.
excepció: exc.
excepte: exc.
exemple: ex.
per exemple: p. e., p. ex., v. gr.
expedició: exped.
expedidor -a: expd.
expedient: exp.
extensió: ext.
exterior: ext.  

Classificació

Categoria
Convencions .Abreviacions
Abreviacions