Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 5818/3Darrera versió: 14.02.2020

Títol

Criteris de redacció dels escrits jurídics de les parts en la fase de desenvolupament 

Resposta

Presentació

En la tramitació dels procediments civils, penals i contenciosos administratius es redacta un nombre important d'escrits de les parts, amb una notable diversitat funcional però amb força elements estructurals comuns.

Entre els escrits de la fase de desenvolupament, és a dir, deixant de banda els escrits inicials, es poden esmentar els següents:

  • l'escrit de contestació a la demanda
  • els escrits de petició d'ampliació de termini, de vista pública, de notificació personal, d'embargament de béns o de taxació de costes l'escrit de proposició de prova
  • l'escrit per oposar-se a l'admissió d'una prova pericial
  • l'escrit de rebuig de testimonis
  • l'escrit d'al·legacions prèvies
  • l'escrit de conclusions
  • l'escrit de desistiment
  • els escrits d'interposició de recurs

L'estructura que es presenta a continuació és general: es basa en la dels escrits inicials i és vàlida per a tots els escrits de les parts en la fase de desenvolupament. Pel que fa a l'exemple, és un document concret: un escrit de proposició de prova.

Criteris generals de redacció

Per a aquests documents, com per a tots els documents jurídics, cal tenir en compte la legislació aplicable a cada cas concret.

La redacció ha de ser clara, rigorosa i concisa, i els diferents apartats de què consti el document s'han de redactar de manera ordenada i, si són complexos, organitzats en paràgrafs independents i numerats amb xifres aràbigues.

Pel que fa al tractament personal, es recomana d'utilitzar la primera persona del singular per a l'emissor i la tercera del singular per al receptor (el jutjat o la sala).

Estructura i continguts

El contingut i les característiques de cada un dels elements dels escrits jurídics de les parts en la fase de desenvolupament són els següents:

1. Destinació

Cal indicar la denominació de l'òrgan jurisdiccional davant del qual es presenta l'escrit.

2. Identificació del procurador o la procuradora, de l'advocat o l'advocada, del judici i de les parts

En aquest apartat figuren el nom i els cognoms del procurador o la procuradora, el nom i els cognoms de la persona o les persones que representa, una fórmula per fer constar que té poders bastants per a aquesta representació, el nom i els cognoms de l'advocat o l'advocada, les dades de la part contrària i la identificació del judici.

Pel que fa a la fórmula relativa als poders de representació, en els escrits no inicials no és imprescindible i, si hi apareix, es redueix a una remissió a les actuacions, atès que l'escriptura de poder ja ha estat presentada anteriorment.

3. Cos

Aquest apartat és específic per a cada tipus de document i, com a norma general, es redueix a una exposició dels fets o dels motius pels quals es presenta l'escrit.

En general, es prescindeix de la distinció entre l'exposició de fets i els fonaments de dret, encara que aquests apartats poden distingir-se en alguns documents (per exemple, en la contestació a la demanda o en els escrits de rèplica i de dúplica).

4. Pètita

S'inicia amb els verbs demano o sol·licito i, a continuació, es fa constar la petició concreta que es planteja.

5. Altressís

Aquest apartat apareix només en els escrits en què es formulen peticions de caràcter secundari.

6. Datació

Cal indicar primer la localitat i, després d'una coma, la data.

 

Classificació

Categoria
Convencions .Disseny de documents
Abreviacions