Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 5819/3Darrera versió: 14.02.2020

Títol

Exemple d'escrit de proposició de prova 

Resposta

Exemple d'escrit de les parts en la fase de desenvolupament: l'escrit de proposició de prova

AL JUTJAT...

[...], procuradora de [...], amb l'assistència del lletrat [...], tal com consta (o he acreditat anteriorment) en les actuacions del judici de [...], seguides a instància del meu representat contra [...], comparec i proposo els mitjans de prova següents:

1. CONFESSIÓ EN JUDICI de la part demandada, que haurà de comparèixer el dia i a l'hora que s'assenyalin per absoldre, sota jurament indecisori, les posicions que formularé i que siguin declarades pertinents.

2. DOCUMENTAL, consistent a:

a) Tenir per reproduïda la còpia autèntica de l'escriptura de [...] atorgada el dia [...] davant del notari [...] , que vaig adjuntar a la demanda.

b) Trametre un manament al banc [...] perquè lliuri un certificat de l'extracte del compte [...] a nom de [...], corresponent al període [...].

3. TESTIFICAL, consistent en la declaració, d'acord amb l'interrogatori adjunt, dels testimonis inclosos en la llista annexa, els quals caldrà citar judicialment.

4. PERICIAL, perquè un únic pèrit comptable valori els documents [...] i dictamini sobre [...]

5. RECONEIXEMENT JUDICIAL, consistent en el fet que el jutge es traslladi a l'empresa [...] per determinar [...]


SOL·LICITO:

1. Que admeti aquest escrit i els documents que hi annexo.

2. Que admeti les proves proposades i que adopti les decisions necessàries per practicar-les.

(localitat i data)


(rúbrica)
Advocat


(rúbrica)
Procuradora

 

Classificació

Categoria
Convencions .Disseny de documents
Abreviacions