Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

paso1

m
1 [movimiento] pas, passa f. Dar un paso al frente, fer un pas endavant. Alargar el paso, allargar el pas.
2 [distancia] passa f. A diez pasos, a deu passes.
3 [accin] pas. El paso del da a la noche, el pas del dia a la nit.
4 [movimiento de un ser animado] pas.
5 [migracin] passa f, pas. Aves de paso, ocells de passa.
6 [sitio] pas. Un paso difcil, un pas difcil.
7 p fr [de una obra literaria] pas, passatge.
8 p fr [peldao] gra, esgla.
9 [huellas] pas, petjada f.
10 [rastro de la caza] pista f.
11 [comps de baile] pas.
12 [lance] pas, feta f.
13 [adelanto] pas, progrs.
14 p fr [en costura] basta f, embasta f.
15 geog [estrecho] pas, estret. El paso de Calais, el pas de Calais.
16 geog [puerto] pas, port. Los pasos de los Alpes, els ports dels Alps.
17 crist [de la pasin] pas.
18 teatr [pieza] entrems.
19 mec [de hlice o de tornillo] pas.
20 amer [vado] gual.
21 fig [gestin] pas, gesti f. Di pasos para enterarme de ello, vaig fer passos per assabentar-me'n.
22 fig [progreso] pas. Un paso en la vida, un pas en la vida.
23 abrirse paso [quitar obstculos] obrir-se pas.
24 abrirse paso fig [prosperar] obrir-se cam.
25 acelerar el paso accelerar (o forar) el pas.
26 a buen paso a bon pas.
27 a cada paso fig a cada moment.
28 a dos pasos fig [a poca distancia] a quatre passes.
29 a ese paso a aquest pas.
30 a grandes pasos a passes llargues, a passades.
31 al paso [al pasar] de passada. Me cae al paso, em ve de passada.
32 al paso al pas. Ir al paso, anar al pas.
33 al paso que [al mismo tiempo] a la vegada que.
34 al paso que [como] tal com. Al paso que va..., tal com va...
35 andar en malos pasos fig anar pel mal cam, no anar pel cam dret.
36 a paso de buey a pas de bou.
37 a paso de tortuga a pas de tortuga.
38 a paso largo, lento a pas llarg, lent.
39 a pocos pasos a poques passes, a quatre passes.
40 apresurar (o avivar) el paso accelerar (o forar) el pas.
41 ave de paso ocell de passa.
42 ceda el paso [seal de trfico] cediu el pas.
43 ceder el paso cedir el pas.
44 cerrar (o cortar) el paso barrar el pas.
45 con pasos de gigante (o pasos agigantados) fig a passos de gegant. Envejece a pasos agigantados, envelleix a passos de gegant.
46 dar los primeros pasos fer els primers passos.
47 dar paso [a algo] deixar passar.
48 dar pasos fig [hacer gestiones] fer passos.
49 dar un buen paso fig fer un gran pas.
50 dar un paso atrs [retroceder] fer una passa enrere, fer un pas endarrere.
51 dar un paso en falso fer una passa en fals, fer un mal pas.
52 dar un paso en falso fig [cometer un error] fer un pas fals.
53 dejar paso libre deixar pas lliure.
54 de paso de passada. Te acompaar y de paso echar la carta, t'acompanyar i de passada tirar la carta.
55 de paso [sin detenerse] de pas, de passada. Yendo a Pars, esta ciudad queda de paso, anant a Pars, aquesta ciutat es troba de pas.
56 dicho sea de paso de passada direm que.
57 estar a dos pasos de la muerte fig estar a dos dits de la mort.
58 hacer dar pasos a alguien fer-li fer passos.
59 ir a pasos contados fig anar a passos comptats.
60 llevar el paso [andar a un ritmo] anar al pas.
61 marcar el paso [llevar el paso] anar al pas.
62 marcar el paso mil [sin avanzar] marcar el pas.
63 ms que a paso [enseguida] a correcuita, a cuitacorrents. Se va ms que a paso, se'n va a correcuita.
64 medir sus pasos fig anar amb peus de plom.
65 no dar un paso atrs no fer un pas endarrere.
66 no dar un paso sin... no fer un pas sense...
67 paso! obriu pas!
68 paso a nivel pas a nivell.
69 paso a paso fig [poco a poco] pas a pas, xano-xano, xino-xano, pam a pam.
70 paso atrs pas endarrere.
71 paso corto [equitacin] pas curt.
72 paso de armas pas d'armes.
73 paso de cebra pas zebra.
74 paso de costado [equitacin] pas de costat.
75 paso del Ecuador [en los barcos] pas de l'Equador.
76 paso del Ecuador fig [entre estudiantes] festa de mitja carrera (o de mig cam).
77 paso de peatones pas de vianants.
78 paso difcil fig [trance difcil] mal pas, moment difcil, mal moment.
79 paso doble mil [marcha] pas doble.
80 paso franco [libre] pas franc (o lliure).
81 paso lento, ligero, de carga, etc pas lent, lleuger, de crrega, etc.
82 prohibido el paso prohibit el pas.
83 quitar una cosa del paso treure una cosa del mig del pas.
84 salir al paso sortir a l'encontre.
85 salir al paso fig [detener una cosa] posar fre. Salir al paso de una calumnia, posar fre a una calmnia.
86 salir al paso [detener a alguien] tenir a ratlla.
87 salir del paso fig [superar una dificultad] sortir del pas, deseixir-se'n. Para poder salir del paso hemos habilitado la buhardilla, per poder sortir del pas hem habilitat les golfes.
88 salir del paso fig [actuar por compromiso] sortir del pas, complir, quedar b. Para salir del paso les hice dos huevos fritos, per sortir del pas els vaig fer dos ous ferrats.
89 seguir los pasos de uno fig [vigilarle] no perdre d'ull.
90 seguir los pasos de uno fig [imitar] seguir els passos d'alg.
91 un paso al frente! mil un pas endavant!
92 volver sobre sus pasos fig [desandar lo andado] tornar sobre els seus passos.
Enciclopdia Catalana
Abreviacions