Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 4190/6Darrera versió: 01.12.2021

Títol

Traducció de textos jurídics: futur d'obligació 

Resposta

En la traducció al català de textos jurídics normatius s'han de tenir en compte els principis generals d'estil que caracteritzen el llenguatge jurídic català (claredat, precisió, senzillesa, etc.).

En català, com en la majoria de les llengües romàniques, és preferible adoptar el punt de vista que la llei és vigent en el moment que el lector la llegeix. Per tant, és recomanable no fer servir el futur amb aquest valor. Cal tenir present que aquest canvi pot afectar l'ús d'altres temps verbals, com ara el del present de subjuntiu.

Com a norma general, el futur d'obligació es tradueix pel present d'indicatiu. També es pot fer servir la perífrasi d'obligació si volem remarcar el matís d'obligació. Per exemple:

Original en castellà
Será competencia del Ministerio de Fomento la inspección de los servicios y de las redes de telecomunicaciones. También corresponderá al Ministerio de Fomento la aplicación del régimen sancionador. En materias de competencia de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, el Ministerio de Fomento realizará las actividades de inspección que le sean requeridas. En todo caso, será el Ministerio de Fomento el que ejerza las funciones inspectoras.
Traducció al català
És competència del Ministeri de Foment la inspecció dels serveis i de les xarxes de telecomunicacions. També correspon al Ministeri de Foment l'aplicació del règim sancionador. En matèries de la competència de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions, el Ministeri de Foment ha d'exercir les activitats d'inspecció que li són requerides. En tot cas, és el Ministeri de Foment el que exerceix les funcions inspectores.

Original en castellà
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Traducció al català
Aquesta Llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Butlletí Oficial de l'Estat.

Pel que fa al present de subjuntiu que va lligat al futur, es pot traduir per subjuntiu present o indicatiu present, segons escaigui més. En algunes construccions, el fet de respectar el subjuntiu obliga a traduir el verb en futur de la frase principal per la forma verbal perifràstica, sobretot quan és introduïda per l'adverbi cuando. Per exemple:

Original en castellà
Cuando las amenazas de un mal que constituya delito estén dirigidas a atemorizar a los habitantes de una población, grupo étnico, cultural o religioso, o colectivo social o profesional, o a cualquier otro grupo de personas, y tengan la gravedad necesaria para conseguirlo, se impondrán respectivamente las penas superiores en grado a las previstas en el artículo anterior.
Traducció al català
Quan les amenaces d'un mal que constitueix delicte estiguin dirigides a atemorir els habitants d'una població, un grup ètnic, cultural o religiós, o un col·lectiu social o professional, o qualsevol altre grup de persones, i tinguin la gravetat necessària per aconseguir-ho, s'han d'imposar respectivament les penes de grau superior que estableix l'article anterior.

Una altra solució possible és expressar-ho amb valor condicional:

Si les amenaces d'un mal que constitueix un delicte es dirigeixen a atemorir els habitants d'una població, un grup ètnic, cultural o religiós, o un col·lectiu social o professional, o qualsevol altre grup de persones, i tenen la gravetat necessària per aconseguir-ho, s'han d'imposar respectivament les penes de grau superior que estableix l'article anterior.

 

Classificació

Categoria
Convencions .Criteris de traducció
Abreviacions