Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6730/2Darrera versió: 02.02.2018

Títol

'Venen reivindicant un nou conveni' o 'Estan reivindicant un nou conveni'? 

Perífrasis de gerundi 

Resposta

1. La perífrasi estar + gerundi té sobretot un valor progressiu i es fa servir per indicar que una situació es troba en curs de realització. També pot tenir un valor duratiu i, en aquest cas, assenyala la continuïtat d'un esdeveniment durant un període de temps, o bé la repetició d'un esdeveniment. Per exemple:

No li truquis, que està estudiant.
Va estar estudiant tota la nit.
Últimament ha estat assajant la cançó.

Cal tenir en compte, però, que aquest valor progressiu també es pot expressar amb el temps verbal (present o imperfet, segons el cas). Així, les oracions sense perífrasi són més neutres, mentre que les oracions amb perífrasi són més marcades perquè es focalitza la durada de la situació. Per exemple:

No li truquis, que estudia.
Va estudiar tota la nit.

2. La perífrasi anar + gerundi també té un valor progressiu, però a diferència de estar + gerundi, focalitza el procés intern de la situació designada. Per exemple:

Els preus van apujant-se
El cel es va ennuvolant.

3. En canvi, la perífrasi venir + gerundi no és acceptable i, per tant, cal recórrer a altres construccions. Per exemple:

Encara estan reivindicant / reivindiquen un nou conveni laboral (i no ...venen reivindicant un nou conveni laboral).

Convé notar que no presenta cap problema la coincidència del verb venir amb un gerundi, quan indica desplaçament. Per exemple:

La nena ve cantant pel passadís.
Quan em veia, sempre venia corrent a abraçar-me.

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions