Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6876/4Darrera versió: 11.12.2018

Títol

'Es va equivocar, perdent així temps i diners' o 'Es va equivocar i va perdre temps i diners'? 

Gerundi + 'així' (valor de posterioritat o conseqüència) 

Resposta

El gerundi no pot indicar posterioritat o conseqüència. Per tant, en les construccions formades per un gerundi + així (o bé tot + gerundi + així) no són adequades quan tenen aquests valors i cal construir-les amb altres estructures. Per exemple:

Es va equivocar i va perdre temps i diners (i no ...perdent així temps i diners).
L'equip va quedar quart i va assegurar-se així participar en la competició. (i no ...tot assegurant-se així participar en la competició).

Cal tenir en compte, però, que la construcció gerundi + així sí que és possible per expressar una condició (és a dir, pot ser equivalent a una oració condicional). Per exemple:

Menjant així t'ennuegaràs. (equival a Si menges així)
Es faran d'or, venent així. 
(equival a si venen així)

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions