Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6400/7

Títol

L'article personal: 'en', 'na' i 'el', 'la' 

L'article davant de noms de persona 

Resposta

Els noms propis de persona, segons els usos característics de cada parlar, poden anar precedits, en singular, de l'article personal (en/na) o de l'article definit (el/la), que en aquest cas també fa d'article personal. L'article personal en/na només té formes de singular i s'usa amb noms en singular. Per exemple: En Riera (o El Riera) és conegut nostre, però Els Riera són coneguts nostres.

Aquests articles s'apostrofen davant de noms començats amb vocal o hac. Per exemple: en Ramon, el Joan, la Maria, na Laia, però n'Enric, l'Oriol, n'Hug, l'Amèlia, n'Helena. La forma femenina, com l'article la, no s'apostrofa davant de noms femenins que comencen amb i, u, hi, hu àtones: na Irene, la Isabel.

En els parlars del Principat de Catalunya, generalment s'usa l'article definit amb els noms femenins (tant si comencen per vocal com per consonant) i amb els masculins començats per vocal (la Maria, la Isabel, l'Antònia, l'Antoni); en canvi, es fa servir l'article personal o el definit amb els noms masculins començats per consonant (en/el Pere). No se sol usar l'article personal femení (na).

Els parlars baleàrics, en canvi, presenten l'article personal en/na en tots els casos, és a dir, la forma en (o n') per al masculí i na (o n') per al femení: en Pere, n'Enric, n'Antoni; na Maria, na Isabel, n'Antònia.

En els parlars valencians, en tortosí i una part de les comarques de la Franja de Ponent no s'anteposa, generalment, cap article als noms propis. Així, es diu, per exemple, He vist Pere a la plaça.

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions