Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 5826/5Darrera versió: 14.02.2020

Títol

Exemple d'interlocutòria 

Resposta

Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 1 de Berga
Passeig de la Pau, 8
BergaProcediment: Suspensió de pagaments 25/2001

Part demandant: Sr. Modest Soler i Gifreu
Procuradora: Sra. Rosa Roig i Colomer
Part demandada: Sr. Carles Clar i Ferreny
Procurador: Sr. Lluís Puig i Torner


INTERLOCUTÒRIA

Jutgessa: Sra. Joana Puig i Mirta

Berga, 22 de desembre de 2001


FETS

1. La resolució d'aquest Jutjat de data 20 de juny de 2001 declarà Carles Clar i Ferreny en estat legal de suspensió de pagaments i d'insolvència definitiva, i li concedí un termini de quinze dies per consignar o fiançar l'import del deute que hi havia.

2. Un cop transcorregut el termini de quinze dies sense que hagués consignat o fiançat l'import del deute que hi havia, es decidí mantenir la qualificació d'insolvència definitiva i s'ordenà esperar el transcurs del termini a què fa referència l'article 10 de la Llei de suspensió de pagaments, termini que ha transcorregut sense que el suspès o els creditors hagin sol·licitat el sobreseïment de l'expedient o la declaració de fallida.


FONAMENTS DE DRET

1. D'acord amb l'article 8 de la Llei de suspensió de pagaments, és procedent formar la peça de qualificació per a la determinació i l'efectivitat de les responsabilitats en les quals hagi pogut incórrer la part demandada, atès que ha transcorregut el termini legal i no s'ha consignat ni fiançat l'import del deute esmentat.

2. D'acord amb l'article 10 de la Llei de suspensió de pagaments, és procedent convocar la junta general de creditors, atès que ha transcorregut el termini de cinc dies i no s'ha sol·licitat el sobreseïment de l'expedient o la declaració de fallida.


PART DISPOSITIVA

1. Formeu la peça de qualificació per a la determinació i l'efectivitat de les responsabilitats en què pugui haver incorregut el senyor Clar i doneu-me'n compte per decidir el que escaigui a aquesta peça separada, que s'ha de formar amb el testimoniatge de l'informe de l'interventor.

2. Convoqueu, mitjançant carta certificada amb justificant de recepció, la junta general de creditors, per al dia 1 de febrer de 2002, a les 10 hores, a la sala d'audiències d'aquest Jutjat.

3. Comuniqueu aquesta resolució als jutjats que foren informats de la sol·licitud de suspensió de pagaments i feu-ne publicitat mitjançant un edicte en el Butlletí Oficial de la Província i l'exposició al públic d'un exemplar en el tauler d'anuncis d'aquest Jutjat.

Contra aquesta resolució es pot interposar recurs de reposició per escrit en aquest Jutjat, en el termini de tres dies, comptadors des de la data de la notificació.

Així ho disposo i ho signo. En dono fe.

La jutgessa El secretari

(rúbrica) (rubrica)

 

Classificació

Categoria
Convencions .Disseny de documents
Abreviacions