Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 3875/3Darrera versió: 23.11.2010

Títol

signatura per delegació 

Resposta

L'article 8.8 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, estableix que els actes administratius que s'adopten per delegació es consideren dictats per l'òrgan delegant, i han d'incloure abans de la signatura les paraules "per delegació" i indicar la data de la resolució o acord de la delegació i la de la publicació en el diari o butlletí oficial.

Per delegació, (data de la resolució), (data de la publicació en el diari o butlletí oficial)

(signatura)


Exemple de signatura per delegació:


Per delegació, Resolució 24.10.94, DOGC 2.11.94

La subdirectora general d'Administració


Pilar Pifarré i Matas


 

Classificació

Categoria
Convencions .Disseny de documents

Fitxes relacionades

Abreviacions