Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 4188/4Darrera versió: 09.07.2014

Títol

anàfores (traducció de textos jurídics) 

referència a elements apareguts anteriorment 

Resposta

En la traducció al català de textos jurídics normatius s'han de tenir en compte els principis generals d'estil que caracteritzen el llenguatge jurídic català (claredat, precisió, senzillesa, etc.). 

Les referències que es fan dins del discurs a elements que han aparegut anteriorment són un recurs molt habitual en llenguatge jurídic. Per aconseguir una redacció clara, es pot tornar a esmentar el referent directament o bé mitjançant fórmules com ara la dita Ordre, l'Ordre esmentada, aquesta Ordre, aquella Ordre, o substituir el referent per un pronom feble o relatiu. Per exemple: 

Original en castellà
Por otro lado, estas denominaciones de A Corunya y Ourense aparecen ya escritas de esta forma en documentos que datan del siglo XIII, lo que supone una clara ratificación a la argumentación de que aquellas responden a una realidad lingüística, histórica e incluso tradicional.
Traducció al català
D'altra banda, aquestes denominacions de A Corunya i Ourense apareixen ja escrites d'aquesta manera en documents que daten del segle XIII, cosa que suposa una clara ratificació de l'argumentació que les dites denominacions (les denominacions esmentades, aquestes denominacions) responen a una realitat lingüística, històrica i fins i tot tradicional. 

Original en castellà
En su artículo 19 el Reglamento (CE) 3093/1994 establece que los Estados miembros determinarán las sanciones que deben aplicarse en los supuestos de infracción de las disposiciones en él contenidas.
Traducció al català
L'article 19 del Reglament (CE) 3093/1994 estableix que els estats membres han de determinar les sancions que s'han d'aplicar en els supòsits d'infracció de les disposicions que conté aquest Reglament (el Reglament, el Reglament esmentat, el dit Reglament). 

Original en castellà
La ocultación a la Administración, mediante la falta de presentación de declaraciones o la presentación de declaraciones incompletas o inexactas, de los datos necesarios para la determinación de la deuda tributaria, derivándose de ello una disminución de ésta.
Traducció al català
Ocultar a l'Administració, mitjançant la falta de presentació de declaracions o la presentació de declaracions incompletes o inexactes, les dades necessàries per determinar el deute tributari si de la qual cosa deriva una disminució del deute

Original en castellà
En particular, la norma pone especial atención en dotar de unas competencias básicas en el ámbito de las telecomunicaciones a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, permitiendo a ésta contar con el apoyo del personal preciso y con los medios económicos adecuados.
Traducció al català
En particular, la norma posa una atenció especial en el fet de dotar la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions d'unes competències bàsiques en l'àmbit de les telecomunicacions que li permetin comptar amb el suport del personal necessari i dels mitjans econòmics adequats. 

També es poden elidir els elements anafòrics quan la presència o absència d'aquests elements no fa variar el significat del text. Per exemple: 

Original en castellà
Así, se llevaron a cabo sucesivas adaptaciones de la Ley, bien por medio de modificaciones expresas de ésta, a través de [...]
Traducció al català
Així, es van dur a terme adaptacions successives de la Llei per mitjà de modificacions expresses, a través de [...] 

Cal tenir en compte que, en cas que en castellà no sigui clar quin és el referent, cal traduir el pronom castellà de manera literal, per tal de respectar aquesta ambigüitat possiblement volguda. 

També cal recordar que en cap cas no s'han de deixar les formes ell, ella, ells, elles, si no fan referència a persones. 

Pel que fa als demostratius que actuen de determinants, cal canviar-los per l'article definit. Per exemple: 

Original en castellà
Aquellos contribuyentes que no hayan pagado la cuota serán sancionados.
Traducció al català
Els contribuents que no hagin pagat la quota han de ser sancionats.

 

Classificació

Categoria
Convencions .Criteris de traducció
Abreviacions