Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 4191/4Darrera versió: 09.07.2014

Títol

imperfet i futur de subjuntiu (traducció de textos jurídics) 

Resposta

En la traducció al català de textos jurídics normatius s'han de tenir en compte els principis generals d'estil que caracteritzen el llenguatge jurídic català (claredat, precisió, senzillesa, etc.). 

No s'han de fer servir ni el futur de subjuntiu ni l'imperfet de subjuntiu, ja que presenten problemes a l'hora de traduir-los. És preferible canviar-los pel present d'indicatiu o de subjuntiu i bandejar del tot aquelles formes. Les possibilitats de traducció són diverses segons els casos. Per exemple: 

Original en castellà
Si los hechos se realizaran con violencia, serán castigados con pena de arresto de siete a veinticuatro fines de semana o multa de seis a doce meses si se cometieran mediante vías de hecho o cualquier otro procedimiento ilegítimo.
Traducció al català
Si els fets es duen a terme amb violència, han de ser castigats amb una pena d'arrest de set a vint-i-quatre caps de setmana o amb una multa de sis a dotze mesos si es cometen mitjançant vies de fet o per qualsevol altre procediment il·legítim. 

Original en castellà
Si el responsable de este delito fuese abogado en actuación profesional o ejercicio de su función, se impondrá en cada caso la pena en su unidad superior y la de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempos de 2 a 4 años.
Traducció al català
Si el responsable d'aquest delicte és un advocat en actuació professional o en exercici de la seva funció, s'ha d'imposar en cada cas la pena en la seva unitat superior i la d'inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públics per un temps de dos a quatre anys. 

Original en castellà
Los que impidieren el legítimo ejercicio de las libertades de reunión o manifestación, o perturbaren gravemente el desarrollo de una reunión o manifestación lícita serán castigados con la pena de prisión de dos a tres años.
Traducció al català
Els qui impedeixin l'exercici legítim de les llibertats de reunió o manifestació, o pertorbin de manera greu el desenvolupament d'una reunió o manifestació lícita han de ser castigats amb la pena de presó de dos a tres anys.

 

Classificació

Categoria
Convencions .Criteris de traducció
Abreviacions