Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 4189/5Darrera versió: 22.03.2022

Títol

Nominalitzacions (traducció de textos jurídics) 

Nom verbal en substitució d'un verb 

Resposta

En la traducció al català de textos jurídics normatius s'han de tenir en compte els principis generals d'estil que caracteritzen el llenguatge jurídic català (claredat, precisió, senzillesa, etc.).

Cal no abusar del recurs de la nominalització, que consisteix a emprar un nom verbal en substitució d'un verb, perquè pot afectar la intel·ligibilitat del text.

Tenint en compte l'abundància d'aquest recurs en els textos legals, que pot respondre, en la majoria dels casos, a una voluntat d'indefinició del legislador, cal respectar aquestes formes tret que sigui molt clar que expressen una acció i que la forma verbal no altera el significat de la frase. Per exemple:

Original en castellà
El actor podrá solicitar del demandado la devolución de las cantidades cobradas.
Traducció al català
L'actor pot sol·licitar al demandat la devolució de les quantitats cobrades.

Original en castellà
Corresponderá al Estado:
a) La gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión de los tributos.
b) La regulación de todos los tributos.
La gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión de los tributos a que se refiere el párrafo anterior corresponderá a la Comunidad Foral de Navarra.

Traducció al català
Correspon a l'Estat:
a) La gestió, la liquidació, la recaptació, la inspecció i la revisió dels tributs.
b) La regulació dels tributs.
La gestió, la liquidació, la recaptació, la inspecció i la revisió dels tributs a què es refereix el paràgraf anterior correspon a la Comunitat Foral de Navarra.

En canvi, s'acostumen a canviar les formes següents:

a) Perquè descriuen clarament una acció.

Original en castellà
La citada empresa se configuró con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el desarrollo de sus fines.
Traducció al català
L'esmentada empresa es va configurar amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per dur a terme les seves finalitats.

Original en castellà
A la iniciación del expediente...
Traducció al català
Quan s'iniciï l'expedient...

b) Per manca de coherència.

Original en castellà
Son infracciones muy graves:
a) El ejercicio de una actividad de las que menciona el artículo 22; el incumplimiento de las obligaciones impuestas en las autorizaciones, así como la actuación en forma contraria a lo establecido en esta Ley.
b) Ocultar o alterar de forma maliciosa datos aportados a los expedientes administrativos para obtener autorizaciones, permisos o licencias relacionados con el ejercicio de las actividades reguladas en esta Ley.

Traducció al català
Són infraccions molt greus:
a) Exercir una activitat de les que esmenta l'article 22; incomplir les obligacions que imposen les autoritzacions, i també actuar de manera contrària al que estableix aquesta Llei.
b) Ocultar o alterar maliciosament dades aportades als expedients administratius per obtenir autoritzacions, permisos o llicències relacionats amb l'exercici de les activitats que regula aquesta Llei.

S'ha de tenir en compte que, si hi ha dues formes nominalitzades que es volen transformar en formes verbals, cal mirar si totes dues formes regeixen la mateixa preposició. Si no és així, s'ha de redactar de manera coherent. Per exemple:

Original en castellà
El Gabinete Jurídico es responsable de la revisión y la información de los proyectos.
Traducció al català
El Gabinet Jurídic és responsable de revisar els projectes i d'emetre'n informe.

En sèries de nominalitzacions, cal repetir l'article sobretot si no tenen el mateix gènere o el mateix nombre. Exemple:

Original en castellà
La recuperación o abandono de cualquier tipo de residuo.
Traducció al català
La recuperació o l'abandonament de tota mena de residus.

 

Classificació

Categoria
Convencions .Criteris de traducció
Abreviacions