Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 4246/4Darrera versió: 15.11.2022

Títol

Majúscules i minúscules de documents legals no singulars 

Majúscules i minúscules de interlocutòria, provisió, diligència prèvia, pregunta parlamentària, etc. 

Resposta

En l'àmbit de l'Administració de justícia hi ha documents legals que fan referència a tràmits o actuacions que no són finalitzadors parcials o absoluts d'un procediment jurídic (com sí que ho són les lleis, els decrets legislatius, les sentències, etc.), sinó que tenen caràcter de mers impulsors d'aquest procediment. És el cas de les interlocutòries, les provisions, les diligències prèvies, les preguntes parlamentàries, etc., encara que vagin acompanyades d'un número identificatiu o d'una data. Aquesta mena de documents s'escriuen sempre amb la inicial en minúscula. Per exemple:

la interlocutòria de 23 de desembre de 1993
la provisió de 26 d'agost de 1995
les diligències prèvies 23/98
la cèdula de citació de 30 de juny de 1999 del Jutjat Penal núm. 2 de Terrassa
el judici de menor quantia 25/2000
el procediment abreujat núm. 147/85
les actuacions 27/92
el recurs contenciós administratiu núm. 53/94

 

Classificació

Categoria
Convencions .Majúscules i minúscules
Abreviacions