Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 4202/6Darrera versió: 17.02.2020

Títol

Fraseologia de l'ofici 

Resposta

Exemples de fórmules per iniciar el cos d'un ofici:

Us trameto una còpia de...
Us enviem, adjunts, els fulls...
Us adjunto el resum mensual...
Us fem arribar les sol·licituds...
Us comunico que...
D'acord amb la nostra conversa telefònica, us trametem...
Tal com vam acordar telefònicament, us envio un exemplar de...
D'acord amb la vostra sol·licitud, us adjunto...
En relació amb la vostra sol·licitud, amb la referència..., de data..., us comunico que...
En resposta a la vostra carta del..., us comuniquem que...
Lamentem comunicar-vos que...
Us agrairia que ens féssiu arribar...
Amb l'objecte de..., us sol·licitem...
Atès que..., us agrairíem que...
Per poder..., us agrairia que...

 

Classificació

Categoria
Convencions .Disseny de documents

Fitxes relacionades

Abreviacions