Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 4193/7Darrera versió: 09.07.2014

Títol

oracions passives (traducció de textos jurídics) 

Resposta

En la traducció al català de textos jurídics normatius s'han de tenir en compte els principis generals d'estil que caracteritzen el llenguatge jurídic català (claredat, precisió, senzillesa, etc.).

Per tal que els textos siguin més entenedors i evitar l'abús de la veu passiva, és preferible fer servir la veu activa. Aquesta recomanació també és aplicable a les passives pronominals i als participis.

1. Pel que fa a la passiva, es proposa de passar-la a activa. Exemple: 

Original en castellà
Las condiciones son fijadas en el artículo 3. 
Traducció al català 
L'article 3 fixa les condicions. 

Una altra solució pot ser passar-la a passiva pronominal. Exemple: 

Original en castellà
En defensa de los intereses económicos han sido aprobadas disposiciones normativas de ordenación comercial [...] 
Traducció al català 
En defensa dels interessos econòmics s'han aprovat disposicions normatives d'ordenació comercial [...]

No obstant això, pot ser útil mantenir en català la forma passiva en frases amb complements agents llargs o en casos en què convingui mantenir el subjecte de la passiva com a primer element de l'oració. Exemple: 

Original en castellà
Esta acción es exigida por la ley escrita, por el principio general de la diligencia necesaria y por un sentido general de justicia o equidad.
Traducció al català
Aquesta acció és exigida per la llei escrita, pel principi general de la diligència necessària i per un sentit general de justícia o equitat.

2. La passiva pronominal normalment es pot respectar (si no és que hi consta l'agent expressat). És preferible posar el pronom al davant del verb i intentar restablir l'ordre normal de la frase (subjecte, verb). Cal tenir en compte que pot ser que el redactor vulgui encobrir deliberadament, en alguns casos, la identitat de l'agent.

En cas que hi hagi moltes passives pronominals o que la construcció sigui confusa, es poden passar a la forma personal del verb o recórrer a la duplicació amb un pronom feble, al verb caldre o a la perífrasi haver de. Exemples:

Original en castellà 
Se establecerán las condiciones y procedimientos [...]
Traducció al català 
Les condicions i els procediments s'estableixen [...] / s'han d'establir[...]

Original en castellà 
Se ha adoptado la decisión de bajar los salarios de los funcionarios. 
Traducció al català 
S'ha adoptat la decisió d'abaixar els salaris dels funcionaris. 

Cal anar amb compte quan al costat d'una construcció de passiva pronominal hi ha també el subjecte agent. Aquesta construcció fa referència al que en català s'ha anomenat "la falsa passiva pronominal", que s'ha d'evitar. Exemple:

Original en castellà 
Se establecerán por la Administración las condiciones y procedimientos [...] 
Traducció al català 
L'Administració ha d'establir les condicions i els procediments [...] 

Exemple de duplicació amb un pronom feble:

Original en castellà
Las condiciones y procedimientos se establecerán por la Administración Central o, en su caso, por los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas con competencia en la materia. 
Traducció al català
Les condicions i els procediments, els han d'establir l'Administració central o els òrgans corresponents de les comunitats autònomes amb competències en la matèria. 

Exemple de verb en forma personal: 

Original en castellà 
Los servicios obligatorios de telecomunicaciones, que se prestarán en todo o parte del territorio, con arreglo a lo que se determina en la sección 3ª de este Título. 
Traducció al català 
Els serveis obligatoris de telecomunicacions, que es prestin en tot el territori o en una part, d'acord amb el que determina la secció 3a d'aquest títol.

Exemple de caldre

Original en castellà 
Inicialmente, bajo el concepto de servicio universal de telecomunicaciones, se deberá garantizar, en los términos que reglamentariamente se determinen: 
Traducció al català 
Inicialment, sota el concepte de servei universal de telecomunicacions, cal garantir, en els termes que es determinin per reglament: 

Exemple amb la perífrasi haver de

Original en castellà
Inicialmente, bajo el concepto de servicio universal de telecomunicaciones, se deberá garantizar, en los términos que reglamentariamente se determinen: 
Traducció al català
Inicialment, sota el concepte de servei universal de telecomunicacions, s'ha de garantir, en els termes que es determinin per reglament: 

Aquests dos darrers exemples sovint són sinònims, tot i que els distingeix un lleuger matís de més necessitat (caldre) o de més obligació (haver de). 

3. Els participis, es proposa de canviar-los per que + verb en present només en els casos en què la norma o disposició legal pot passar a ser subjecte. Exemple: 

Original en castellà 
En los términos establecidos en este artículo. 
Traducció al català 
En els termes que estableix aquest article. 

Però: 

Original en castellà
Los casos previstos no incluyen [...] 
Traducció al català 
Els casos previstos no inclouen [...] 

Cal tenir en compte que mai no s'ha d'utilitzar la forma ser precís amb el sentit de 'necessitat o 'obligació'. Exemple: 

Original en castellà
Es preciso presentar por el administrado fotocopia compulsada de su DNI para completar el trámite. 
Traducció al català 
Cal que l'administrat presenti una fotocòpia compulsada del DNI per completar el tràmit. 
L'administrat ha de presentar una fotocòpia compulsada del DNI per completar el tràmit.

 

Classificació

Categoria
Convencions .Criteris de traducció

Fitxes relacionades

Abreviacions